Peer-reviewed Publications


2022 |2021 |2020 |2019 |2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |2003 |2002 |2001 |2000 |1999 |1998 |1997 and before | Selected Publications |


Year 2024

 1. Xinyan Teng, Mingsheng LiHongjian HeDanchen JiaJiaze YinRylie Bolarinho, and Ji-Xin Cheng, “Mid-infrared Photothermal Imaging: Instrument and Life Science Applications”, Analytical Chemistry, Article ASAP, DOI: 10.1021/acs.analchem.4c02017. [link]
 1. Yinu Wang, Xiaolei Situ, Horacio Cardenas, Ellie Siu, Razzaq A Alhunayan, Russell Keathley, Edward J. Tanner, Jianjun Wei , Yuying Tan , Chinmayee Vallabh Prabhu Dessai , Ji-Xin Cheng, Daniela Matei*, “Preclinical evaluation of NTX-301, a Novel DNA Hypomethylating Agent in Ovarian Cancer”, Clinical Cancer Research, 2024, 30 (6): 1175–1188. [link]
 1. Yeran Bai, Zhongyue Guo, Fatima C. Pereira, Ji-Xin Cheng, “Optical Photothermal Infrared – Fluorescence In Situ Hybridization (OPTIR-FISH)”, JOVE, 2024, 204: e66562. Doi:10.3791/66562. [link]
 1. Yinu Wang, Andrea E. Calvert, Horacio Cardenas, Jonathon S. Rink, Dominik Nahotko, Wenan Qiang, C. Estelle Ndukwe, Fukai Chen, Russell Keathley, Yaqi Zhang, Ji-Xin Cheng, C. Shad Thaxton, and Daniela Matei. “Nanoparticle Targeting in Chemo-Resistant Ovarian Cancer Reveals Dual Axis of Therapeutic Vulnerability Involving Cholesterol Uptake and Cell Redox Balance”. Advanced Science (2024). [link]
 1. Hongli Ni, Chinmayee Prabhu Dessai, Haonan Lin, Wei Wang, Shaoxiong Chen, Yuhao Yuan, Xiaowei Ge, Jianpeng Ao, Nolan Vild, and Ji-Xin Cheng. “High-content stimulated Raman histology of human breast cancer”. Theranostics (2024). [link]
 1. Hongjian He, Jiaze Yin, Mingsheng Li, Chinmayee Vallabh Prabhu Dessai, Meihui Yi, Xinyan Teng, Meng Zhang, Yueming Li, Zhiyi Du, Bing Xu & Ji-Xin Cheng. “Mapping enzyme activity in living systems by real-time mid-infrared photothermal imaging of nitrile chameleons”. Nature Methods (2024). [link]

Year 2023

Back to Top

 1. Guan-Jie Huang, Cheng-Wei Li, Po-Yi Lee, Jia-Xuan Su, Kuo-Chuan Chao, Li-An Chu, Ann-Shyn Chiang, Ji-Xin Cheng, Bo-Han Chen, Chih-Hsuan Lu, Shi-Wei Chu, and Shang-Da Yang, “Electronic Preresonance Stimulated Raman Scattering Spectromicroscopy Using Multiple-Plate Continuum”, J. Phys. Chem. B 2023, 127, 31, 6896–6902. [link]
 1. Vasily N Astratov et al. “Roadmap on label-free super-resolution imaging”, Laser and Photonics Review. 2023, 2200029. [link]

 1. Haonan Zong, Celalettin Yurdakul, Jian Zhao, Zian Wang, Fukai Chen, M. Selim Ünlü, and Ji-Xin Cheng, “Bond-selective Full-field Optical Coherence Tomography”, Optics Express, 2023, 31: 41202. [link]

 1. Qing Xia, Zhongyue Guo, Haonan Zong, Scott Seitz, Celalettin Yurdakul, M Selim Ünlü, Le Wang, John H Connor, Ji-Xin Cheng, “Single virus fingerprinting by widefield interferometric defocus-enhanced mid-infrared photothermal microscopy”. Nature Communications, 14, 6655 (2023). [link]
 1. Yifan Zhu, Xiaowei Ge, Hongli Ni, Jiaze Yin, Haonan Lin, Le Wang, Yuying Tan, Chinmayee V. Prabhu Dessai, Yueming Li, Xinyan Teng, Ji-Xin Cheng, “Stimulated Raman photothermal microscopy toward ultrasensitive chemical imaging”. Science Advances 9,eadi2181(2023). [link]
 1. Nan Zheng, Ying Jiang, Shan Jiang, Jongwoon Kim, Guo Chen, Yueming Li, Ji-Xin Cheng, Xiaoting Jia, and Chen Yang, “Multifunctional Fiber-Based Optoacoustic Emitter as a Bidirectional Brain Interface”. Adv Healthc Mater, e2300430 (2023). [link]
 1. Yuying Tan, Haonan Lin, Ji-Xin Cheng. “Profiling single cancer cell metabolism via high-content SRS imaging with chemical sparsity”. Science Advances (2023), 9: eadg6061. [link]
 1. Sebastian Jusuf, Yuewei Zhan, Meng Zhang, Natalie J Alexander, Adam Viens, Michael K Mansour, Ji-Xin Cheng. “Blue Light Deactivation of Catalase Suppresses Candida Hyphae Development Through Lipogenesis Inhibition”. Photochemistry and photobiology (2023), 99(3), 936–946. [link]
 1. Le Wang, Ji-Xin Cheng, “Nanoscale bond-selective imaging by computational fusion of atomic force microscopy and coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy”, Analyst (2023). [link]
 1. Meng Zhang, Pu-Ting Dong, Hassan E. Eldesouky, Yuewei Zhan, Haonan Lin, Zian Wang, Ehab A. Salama, Sebastian Jusuf, Cheng Zong, Zhicong Chen, Mohamed N. Seleem, and Ji-Xin Cheng, “Fingerprint Stimulated Raman Scattering Imaging Unveils Ergosteryl Ester as a Metabolic Signature of Azole-Resistant Candida albicans”, Analytical Chemistry (2023). [link]
 1. Nathan Tague, Haonan Lin, Jean-Baptiste Lugagne, Owen M. O’Connor, Deeya Burman, Wilson W. Wong, Ji-Xin Cheng, and Mary J. Dunlop, “Longitudinal Single-Cell Imaging of Engineered Strains with Stimulated Raman Scattering to Characterize Heterogeneity in Fatty Acid Production”, Advanced Science (Weinh)  (2023) e2206519. [link]
 1. Jian Zhao, Lulu Jiang, Alex Matlock, Yihong Xu, Jiabei Zhu, Hongbo Zhu, Lei Tian, Benjamin Wolozin and Ji-Xin Cheng, “Mid-infrared chemical imaging of intracellular tau fibrils using fluorescence-guided computational photothermal microscopy”, Light: Science & Applications 12(1) (2023) 147. [link]
 1. Jiaze Yin, Meng Zhang, Yuying Tan, Zhongyue Guo, Hongjian He, Lu Lan, and Ji-Xin Cheng, “Video-rate mid-infrared photothermal imaging by single-pulse photothermal detection per pixel”. Science Advances 9,eadg8814(2023). [link]
 1. Mingwei Tang, Yubing Han, Danchen Jia, Qing Yang and Ji-Xin Cheng, “Far-field super-resolution chemical microscopy”, Light: Science & Applications 12(1) (2023) 137. [link]
 1. Haonan Lin & Ji-Xin Cheng, “Computational coherent Raman scattering imaging: breaking physical barriers by fusion of advanced instrumentation and data science”. eLight 2023, 3 (1). [link]
 1. Danchen Jia, Yi Zhang, Qianwan Yang, Yujia Xue, Yuying Tan, Zhongyue Guo, Meng Zhang, Lei Tian, and Ji-Xin Cheng, “3D Chemical Imaging by Fluorescence-detected Mid-Infrared Photothermal Fourier Light Field Microscopy”. Chemical & Biomedical Imaging (2023). [link]
 1. Sebastian Jusuf, Ji-Xin Cheng. “Blue Light Improves Antimicrobial Efficiency of Silver Sulfadiazine Via Catalase Inactivation”. Photobiomodul Photomed Laser Surg. 2023 Feb;41(2):80-87. [link]
 1. Yeran Bai, Zhongyue Guo, Fátima C. Pereira, Michael Wagner, Ji-Xin Cheng, “Mid-Infrared Photothermal–Fluorescence In Situ Hybridization for Functional Analysis and Genetic Identification of Single Cells”. Analytical Chemistry 2023, 95 (4), 2398-2405. [link]
 1. Zhongyue Guo, Yeran Bai, Meng Zhang, Lu Lan, and Ji-Xin Cheng, “High-Throughput Antimicrobial Susceptibility Testing of Escherichia coli by Wide-Field Mid-Infrared Photothermal Imaging of Protein Synthesis”. Analytical Chemistry 2023, 95 (4), 2238-2244. [link][supplementary]
 1. Yuhao Yuan, Guangju Zhang, Yuqi Chen, Hongli Ni, Mingsheng Li, Michael Sturek, and Ji-Xin Cheng. “A high-sensitivity high-resolution intravascular photoacoustic catheter through mode cleaning in a graded-index fiber”. Photoacoustics. 2023;29:100451.  doi:10.1016/j.pacs.2023.100451. [link]

Year 2022

Back to Top

 1. Jian Zhao, Alex Matlock, Ziqi Song, Jiabei Zhu, Fukai Chen, Yuewei Zhan, Zhicong Chen, Yihong Xu, Biao Wang, Xingchen Lin, Hongbo Zhu, Lei Tian, Ji-Xin Cheng, “Bond-selective Intensity Diffraction Tomography”, Nature Communications 13, 7767 (2022). [link]
 1. Peng Lin, Chuan Li, Andres Flores-Valle, Zian Wang, Meng Zhang, Ran Cheng, Ji-Xin Cheng, “Tilt-angle stimulated Raman projection tomography”, Optics Express, 2022, 30: 37112-37123. [link]
 1. Guan-Jie Huang, Pei-Chen Lai, Ming-Wei Shen, Jia-Xuan Su, Jhan-Yu Guo, Kuo-Chuan Chao, Peng Lin, Ji-Xin Cheng, Li-An Chu, Ann-Shyn Chiang, Bo-Han Chen, Chih-Hsuan Lu, Shi-Wei Chu, Shang-Da Yang, “Stimulated Raman Scattering Spectro-Microscopy Across the Entire Raman Active Region Using Multiple-plate Continuum”, Optics Express, 2022, 30: 38975. [link]
 1. Qing Xia, Jiaze Yin, Zhongyue Guo, Ji-Xin Cheng*, Mid-infrared photothermal microscopy: principle, instrumentation, applications, Journal of Physical Chemistry B, Feature Article, 126, 8597−8613. [link][PDF]
 1. Yueming Li, Ying Jiang, Lu Lan, Xiaowei Ge, Ran Cheng, Yuewei Zhan, Guo Chen, Linli Shi, Runyu Wang, Nan Zheng, Chen Yang*, Ji-Xin Cheng*. Optically-Driven Focused Ultrasound for Noninvasive Submillimeter-Precision Brain Stimulation, Light Science and applications, 2022, 11:321. [link]
 1. Jing Zhang, Jonghyeon Shin, Nathan Tague, Haonan Lin, Meng Zhang, Xiaowei Ge, Wilson Wong, Mary J. Dunlop, Ji-Xin Cheng, Visualization of a Limonene Synthesis Metabolon Inside Living Bacteria by Hyperspectral SRS Microscopy, Advanced Science, 2022: 2203887. [link]
 1. Sebastian Jusuf, Yuewei Zhan, Meng Zhang, Natalie J. Alexander, Adam Viens, Michael K. Mansour, JiXin Cheng, Blue Light Deactivation of Catalase Suppresses Candida Hyphae Development Through Lipogenesis Inhibition, Photochemistry and Photobiology, 2022. [link][PDF]
 1. Guo Chen, Linli Shi, Lu Lan, Runyu Wang, Yueming Li, Zhiyi Du, Mackenzie Hyman, Ji-Xin Cheng, Chen Yang, High-precision neural stimulation by a highly efficient candle soot fiber optoacoustic emitter, 2022, Frontiers in Neurology. [link]
 1. Yi Zhang, Erik Taylor, Nasi Huang, James Hamilton*, Ji-Xin Cheng*, Longitudinal intravascular photoacoustic imaging of inflammatory atherosclerotic plaque in cholesterol fed rabbits, Translational Biophotonics, 2022: e202200012. [link]
 1. Guangyuan Zhao, Yuying Tan, Horacio Cardenas, David Vayngart, Hao Huang, Yinu Wang, Russell Keathley, Jian-Jun Wei, Christina R. Ferreira, Ji-Xin Cheng*, Daniela Matei*, Ovarian Cancer Cell Fate Regulation by the Dynamics between Saturated and Unsaturated Fatty Acids, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2022, 119: e2203480119. [link][PDF]
 1. Linli Shi, Ying Jiang, Nan Zheng, Ji-Xin Cheng*, Chen Yang*, High-precision neural stimulation through optoacoustic emitters, Neurophotonics, Primer, 2022, 9: 032207. [link]
 1. Y. Tan, J. Li, G. Zhao, K.C. Huang, H. Cardenas, Y. Wang, D. Matei, J.X. Cheng, Metabolic reprogramming from glycolysis to fatty acid uptake and beta-oxidation in platinum-resistant cancer cells, Nat Commun 13(1) (2022) 4554. [link]
 1. Dong, P. T., Jusuf, S., Hui, J., Zhan, Y., Zhu, Y., Liu, G. Y., & Cheng, J. X. (2022). Photoinactivation of catalase sensitizes wide-ranging bacteria to ROS-producing agents and immune cells. JCI Insight (2022). doi:10.1172/jci.insight.153079. [link]
 1. Ge, X.; Pereira, F. C.; Mitteregger, M.; Berry, D.; Zhang, M.; Hausmann, B.; Zhang, J.; Schintlmeister, A.; Wagner, M.; Cheng, J. X., SRS-FISH: A high-throughput platform linking microbiome metabolism to identity at the single-cell level. Proc Natl Acad Sci U S A 2022, 119 (26), e2203519119. [link][supplementary]
 1. Zong, C.;  Cheng, R.;  Chen, F.;  Lin, P.;  Zhang, M.;  Chen, Z.;  Li, C.;  Yang, C.; Cheng, J.-X., Wide-Field Surface-Enhanced Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Microscopy. ACS Photonics 2022. [link]
 1. Dong, P. T.; Zhan, Y.; Jusuf, S.; Hui, J.; Dagher, Z.; Mansour, M. K.; Cheng, J. X., Photoinactivation of Catalase Sensitizes Candida albicans and Candida auris to ROS-Producing Agents and Immune Cells. Adv Sci (Weinh) 2022, e2104384. [link]

Year 2021

Back to Top

   1. Yin, J., Lan, L., Zhang, Y. et al. Nanosecond-resolution photothermal dynamic imaging via MHZ digitization and match filtering. Nat Commun 12, 7097 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-27362-w. [link]
   1. Lee, K. S.; Landry, Z.; Pereira, F. C.; Wagner, M.; Berry, D.; Huang, W. E.; Taylor, G. T.; Kneipp, J.; Popp, J.; Zhang, M.; Cheng, J.-X.; Stocker, R., Raman microspectroscopy for microbiology. Nature Reviews Methods Primers 2021, 1:80. [link]
   1. Ni, H.; Lin, P.; Zhu, Y.; Zhang, M.; Tan, Y.; Zhan, Y.; Wang, Z.; Cheng, J. X., Multiwindow SRS Imaging Using a Rapid Widely Tunable Fiber Laser. Anal Chem (2021). [link][supplementary material]
   1. H. Zong, C. Yurdakul, Y. Bai, M. Zhang, M.S. Ünlü, J.-X. Cheng, Background-Suppressed High-Throughput Mid-Infrared Photothermal Microscopy via Pupil Engineering, ACS Photonics  (2021). [link][supplementary material]
   1. H.J. Lee, Z. Chen, M. Collard, F. Chen, J.G. Chen, M. Wu, R.M. Alani, J.-X. Cheng, Multimodal Metabolic Imaging Reveals Pigment Reduction and Lipid Accumulation in Metastatic Melanoma, BME Frontiers 2021, article ID 9860123. [link]
   1. Lulu Jiang, Weiwei Lin, Cheng Zhang, Peter E.A. Ash, Mamta Verma, Julian Kwan, Emily van Vliet, Zhuo Yang, Anna Lourdes Cruz, Samantha Boudeau, Brandon F. Maziuk, Shuwen Lei, Jaehyup Song, Victor E. Alvarez, Stacy Hovde, Jose F. Abisambra, Min-Hao Kuo, Nicholas Kanaan, Melissa E. Murray, John F. Crary, Jian Zhao, Ji-Xin Cheng, Leonard Petrucelli, Hu Li, Andrew Emili, Benjamin Wolozin, Interaction of tau with HNRNPA2B1 and N6 -methyladenosine RNA mediates the progression of tauopathy, Molecular Cell, 2021, 81, 1-19. [link]
   1. Peng Lin, Wei-Ting Chen, Kerolos M.A. Yousef, Justin Marchioni, Alexander Zhu, Federico Capasso, Ji-Xin Cheng, Coherent Raman scattering imaging with a near-infrared achromatic metalens, APL Photonics. 2021, 6: 096107. [link]
   1. L. Shi, Y. Jiang, F.R. Fernandez, G. Chen, L. Lan, H.Y. Man, J.A. White, J.X. Cheng, C. Yang, Non-genetic photoacoustic stimulation of single neurons by a tapered fiber optoacoustic emitter, Light Sci Appl 10(1) (2021) 143. [link] [supplementary material]
   1. Y. Zhang, H. Zong, C. Zong, Y. Tan, M. Zhang, Y. Zhan, J.-X. Cheng, Fluorescence-Detected Mid-Infrared Photothermal Microscopy, Journal of the American Chemical Society (2021). [link] [supplementary material]
   1. C. Yurdakul, H. Zong, Y. Bai, J.-X. Cheng, M. Selim Ünlü, Bond-selective interferometric scattering microscopy, Journal of Physics D: Applied Physics 54(36) (2021). [link]
   1. Zhang, M., Seleem, M.N., Cheng, J.X, Rapid Antimicrobial Susceptibility Testing by Stimulated Raman Scattering Imaging of Deuterium Incorporation in a Single Bacterium, J. Vis. Exp. (), e62398, doi:10.3791/62398(2021). [link]
   1. H. Lin, H.J. Lee, N. Tague, J.-B. Lugagne, C. Zong, F. Deng, J. Shin, L. Tian, W. Wong, M.J. Dunlop, J.-X. Cheng, Microsecond fingerprint stimulated Raman spectroscopic imaging by ultrafast tuning and spatial-spectral learning, Nature Communications 12(1) (2021). [link]
   1. Y. Bai, J. Yin, J.-X. Cheng, Bond-selective imaging by optically sensing the mid-infrared photothermal effect, Science Advances 7(20) (2021) eabg1559. [link]
   1. Xu J, Yu T, Zois CE, Cheng J-X, Tang Y, Harris AL, Huang WE. Unveiling Cancer Metabolism through Spontaneous and Coherent Raman Spectroscopy and Stable Isotope Probing. Cancers(2021); 13(7):1718. [link]
   1. Y. Zhang, C. Yurdakul, A.J. Devaux, L. Wang, X.G. Xu, J.H. Connor, M.S. Unlu, J.X. Cheng, Vibrational Spectroscopic Detection of a Single Virus by Mid-Infrared Photothermal Microscopy, Anal Chem (2021). [link]
   1. S. Jusuf, P.T. Dong, J. Hui, E.R. Ulloa, G.Y. Liu, J.X. Cheng, Granadaene Photobleaching Reduces the Virulence and Increases Antimicrobial Susceptibility of Streptococcus agalactiae, Photochem Photobiol (2021). [link]
   1. J. Wu, L. You, S.T. Chaudhry, J. He, J.X. Cheng, J. Mei, Ambient Oxygen-Doped Conjugated Polymer for pH-Activatable Aggregation-Enhanced Photoacoustic Imaging in the Second Near-Infrared Window, Anal Chem 93(6) (2021) 3189-3195. [link]
   1. M. Zhuge, K.C. Huang, H.J. Lee, Y. Jiang, Y. Tan, H. Lin, P.T. Dong, G. Zhao, D. Matei, Q. Yang, J.X. Cheng, Ultrasensitive Vibrational Imaging of Retinoids by Visible Preresonance Stimulated Raman Scattering Microscopy, Advanced Science (2021). [link]
   1. C. Zong, Y. Xie, M. Zhang, Y. Huang, C. Yang, J.X. Cheng, Plasmon-enhanced coherent anti-stokes Raman scattering vs plasmon-enhanced stimulated Raman scattering: Comparison of line shape and enhancement factor, J Chem Phys 154(3) (2021) 034201. [link]
   1. Y. Wang, G. Zhao, S. Condello, H. Huang, H. Cardenas, E.J. Tanner, J. Wei, Y. Ji, J. Li, Y. Tan, R.V. Davuluri, M.E. Peter, J.X. Cheng, D. Matei, Frizzled-7 Identifies Platinum-Tolerant Ovarian Cancer Cells Susceptible to Ferroptosis, Cancer Res 81(2) (2021) 384-399. [link]
   1. Z. Li, P. Lin, Y.-W. Huang, J.-S. Park, W.T. Chen, Z. Shi, C.-W. Qiu, J.-X. Cheng, F. Capasso, Meta-optics achieves RGB-achromatic focusing for virtual reality, Science Advances 7(5) (2021) eabe4458. [link]
   1. P.-T. Dong, C. Zong, Z. Dagher, J. Hui, J. Li, Y. Zhan, M. Zhang, M.K. Mansour, J.-X. Cheng, Polarization-sensitive stimulated Raman scattering imaging resolves amphotericin B orientation in Candida membrane, Science Advances 7(2) (2021) eabd5230. [link]
   1. Y. Jiang, Y. Huang, X. Luo, J. Wu, H. Zong, L. Shi, R. Cheng, Y. Zhu, S. Jiang, L. Lan, X. Jia, J. Mei, H.-Y. Man, J.-X. Cheng, C. Yang, Neural Stimulation In Vitro and In Vivo by Photoacoustic Nanotransducers, Matter 4(2) (2021) 654-674. [link]
   1. C. Zong, C. Zhang, P. Lin, J. Yin, Y. Bai, H. Lin, B. Ren, J.-X. Cheng, Real-time imaging of surface chemical reactions by electrochemical photothermal reflectance microscopy, Chemical Science (2021). [link]

Year 2020

Back to Top

   1. H. Bi, C. Huo, X. Song, Z. Li, H. Tang, S. Griesse-Nascimento, K.-C. Huang, J.-X. Cheng, L. Nienhaus, M.G. Bawendi, H.-Y.G. Lin, Y. Wang, S.K. Saikin, Room-Temperature Phosphorescence and Low-Energy Induced Direct Triplet Excitation of Alq3 Engineered Crystals, The Journal of Physical Chemistry Letters 11(21) (2020) 9364-9370.  [link]
   1. Hekman, R. M. et al. “Actionable Cytopathogenic Host Responses of Human Alveolar Type 2 Cells to SARS-CoV-2”, Molecular Cell 80, 1104-1122.e1109, (2020).  [link]
   1. Shi, L. et al. “A fiber optoacoustic emitter with controlled ultrasound frequency for cell membrane sonoporation at submillimeter spatial resolution”, Photoacoustics 20, 100208, (2020). [link]
   1. Xu, J., Li, X., Guo, Z., Huang, W. E. & Cheng, J.-X., “Fingerprinting Bacterial Metabolic Response to Erythromycin by Raman-Integrated Mid-Infrared Photothermal Microscopy”. Analytical Chemistry 92, 14459-14465, (2020). [link]
   1. Jiang L, Zhao J, Cheng J-X and Wolozin B, “Tau Oligomers and Fibrils Exhibit Differential Patterns of Seeding and Association With RNA Binding Proteins”. Front. Neurol. 11:579434, (2020). [link]
   1. X. Chen et al., “Accelerated Stimulated Raman Projection Tomography by Sparse Reconstruction From Sparse-View Data”, in IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 67, no. 5, pp. 1293-1302, May 2020.  [link]
   1. Zhang, J., Zhao, J., Lin, H., Tan, Y. & Cheng, J.-X. “High-Speed Chemical Imaging by Dense-Net Learning of Femtosecond Stimulated Raman Scattering”. The Journal of Physical Chemistry Letters, 8573-8578, (2020). [link]
   1. Wu, J., Zhu, Y., You, L., Dong, P.‐T., Mei, J., Cheng, J.‐X., “Polymer Electrochromism Driven by Metabolic Activity Facilitates Rapid and Facile Bacterial Detection and Susceptibility Evaluation”. Adv. Funct. Mater. 2020, 2005192. [link]
   1. Peng Lin, Hongli Ni, Huate Li, Nicholas A. Vickers, Yuying Tan, Ruyi Gong, Thomas Bifano, and Ji-Xin Cheng, “Volumetric chemical imaging in vivo by a remote-focusing stimulated Raman scattering microscope,” Opt. Express 28, 30210-30221 (2020). [link]
   1. Zong, C., & Cheng, J. (2020). “Origin of dispersive line shapes in plasmon-enhanced stimulated Raman scattering microscopy”, Nanophotonics (published online ahead of print), 20200313. [link]
   1. Zhang, M., Hong, W., Abutaleb, N. S., Li, J., Dong, P.‐T., Zong, C., Wang, P., Seleem, M. N., Cheng, J.‐X., “Rapid Determination of Antimicrobial Susceptibility by Stimulated Raman Scattering Imaging of D2O Metabolic Incorporation in a Single Bacterium”. Adv. Sci. 2020, 7, 2001452. [link]
   1. Lars Rishøj, Fengyuan Deng, Boyin Tai, Ji-Xin Cheng, and Siddharth Ramachandran, “Jitter-free, dual-wavelength, ultrashort-pulse, energetic fiber sources using soliton self-mode conversion,” Opt. Express 28, 4333-4339 (2020). [link]
   1. Leanse, L. G., Goh, X. S., Cheng, J.-X., Hooper, D. C. & Dai, T. “Dual-wavelength photo-killing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus”. JCI Insight 5, (2020). [link]
   1. Lu Lan, Yueming Li, Tiffany Yang-Tran, Ying Jiang, Yingchun Cao, Ji-Xin Cheng, “Ultraefficient thermoacoustic conversion through a split ring resonator,” Adv. Photon. 2(3) 036006 (2020) [link] [SPIE news]
   1. Cao, Y, Alloosh, M, Sturek, M, Cheng, J‐X. Highly sensitive lipid detection and localization in atherosclerotic plaque with a dual‐frequency intravascular photoacoustic/ultrasound catheter. Translational Biophotonics, (2020) [link]
   1. Xueli Chen, Xinyu Wang, Lin Wang, Peng Lin, Yonghua Zhan, and Ji-Xin Cheng, “Stimulated Raman scattering signal generation in a scattering medium using self-reconstructing Bessel beams,” Photon. Res. 8, 929-939 (2020). [link]
   1. Jiayingzi Wu; Hyeon Jeong Lee; Liyan You; Xuyi Luo; Tsukasa Hasegawa; Kai-Chih Huang; Peng Lin; Timothy Ratliff; Minoru Ashizawa; Jianguo Mei; Ji-Xin Cheng, Ph.D. “Functionalized NIR-II Semiconducting Polymer Nanoparticles for Single-Cell to Whole-Organ Imaging of PSMA-Positive Prostate Cancer”. Small, (2020). [link]

   1. Li, H., Cheng, Y., Tang, H., Bi, Y., Chen, Y., Yang, G., Guo, S., Tian, S., Liao, J., Lv, X., Zeng, S., Zhu, M., Xu, C., Cheng, J.‐X., Wang, P. “Imaging Chemical Kinetics of Radical Polymerization with an Ultrafast Coherent Raman Microscope”. Advanced Science, (2020). [link]

   1. Sebastian Jusuf, Jie Hui, Pu-Ting Dong, Ji-Xin Cheng. “Synergistic Eradication of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus by Staphyloxanthin Photolysis and Low Concentration Silver Nanoparticles.” Journal of Physical Chemistry C(2020). [link]

   1. Kai-Chih Huang, Junjie Li, Yuying Tan, Ji-Xin Cheng. “Multiplex stimulated Raman scattering imaging cytometry reveals cancer metabolic signatures in a spatially, temporally, and spectrally resolved manner.” (Cell Press) iScience(2020).  [link]

   1. Jie Hui, Pu-Ting Dong, Lijia Liang, Taraknath Mandal , Junjie Li, Erilinda R. Ulloa, Yuewei Zhan, Sebastian Jusuf, Cheng Zong, Mohamed N. Seleem, George Y. Liu, Qiang Cui, Ji-Xin Cheng. “Photo-Disassembly of Membrane Microdomains Revives Conventional Antibiotics against MRSA.” Advanced Science(2020). [link]

   1. Yifan Zhu, Ji-Xin Cheng. “Transient absorption microscopy: Technological Innovations and Applications in Materials Science and Life Science.” The Journal of Chemical Physics(2020). [link]

   1. Ying Jiang, Hyeon Jeong Lee, Lu Lan, Hua-an Tseng, Chen Yang, Heng-Ye Man, Xue Han and Ji-Xin Cheng. “Optoacoustic brain stimulation at sub-millimeter spatial precision.” Nature Communications(2020). [link]


Year 2019

Back to Top

   1. Joon-Suh Park, Shuyan Zhang, Alan She, Wei Ting Chen, Peng Lin, Kerolos MA Yousef, Ji-Xin Cheng, and Federico Capasso. “All-glass, large metalens at visible wavelength using deep-ultraviolet projection lithography.” Nano letters(2019).  [pdf]

   1. Leon G. Leanse, Pu-Ting Dong, Xueping S. Goh, Min Lu, Ji-Xin Cheng. “Quinine Enhances Photo-Inactivation of Gram-Negative Bacteria.” The Journal of Infectious Diseases(2019).  [pdf]

   1. Zhang, Delong, Lu Lan, Yeran Bai, Hassaan Majeed, Mikhail E. Kandel, Gabriel Popescu, and Ji-Xin Cheng. “Bond-selective transient phase imaging via sensing of the infrared photothermal effect.” Light: Science & Applications8.1 (2019): 1-12.  [pdf]

   1. Andy J Chen, Kai-Chih Huang, Selina Bopp, Robert Summers, Puting Dong, Yimin Huang, Cheng Zong, Dyann Wirth, and Ji-Xin Cheng. “Quantitative imaging of intraerythrocytic hemozoin by transient absorption microscopy.” Journal of Biomedical Optics 25.1 (2019): 014507.  [pdf]

   1. Cheng Zong, Ranjith Premasiri, Haonan Lin, Yimin Huang, Chi Zhang, Chen Yang, Bin Ren,
    Lawrence D. Ziegler and Ji-Xin Cheng. “Plasmon-enhanced Stimulated Raman Scattering Microscopy with Single-molecule Detection Sensitivity.” Nature Communications2019.  [pdf]

   1. Hyeon Jeong Lee, Ying Jiang, and Ji-Xin Cheng. “Label-free Optical Imaging of Membrane Potential.” Current Opinion in Biomedical Engineering2019.  [pdf]

   1. Junjie Li, Peng Lin, Yuying Tan, and Ji-Xin Cheng. “Volumetric stimulated Raman scattering imaging of cleared tissues towards three-dimensional chemical histopathology.” Biomedical Optics Express10, no. 8 (2019): 4329-4339.  [pdf]

   1. Hyeon Jeong Lee, Kai-Chih Huang, Gaoxiang Mei, Cheng Zong, Natalia Mamaeva, Willem J. DeGrip, Kenneth J. Rothschild, and Ji-Xin Cheng.”Electronic Preresonance Stimulated Raman Scattering Imaging of Red-Shifted Proteorhodopsins: Toward Quantitation of the Membrane Potential.” The Journal of Physical Chemistry Letters10.15 (2019): 4374-4381.  [pdf]

   1. Xiaojie Li, Delong Zhang, Yeran Bai, Weibiao Wang, Jingqiu Liang, and Ji-Xin Cheng. “Fingerprinting a Living Cell by Raman Integrated Mid-Infrared Photothermal Microscopy.” Analytical Chemistry91.16 (2019): 10750-10756.  [pdf]

   1. Yi Zhang, Yingchun Cao, and Ji-Xin Cheng. “High-resolution photoacoustic endoscope through beam self-cleaning in a graded index fiber.” Optics Letters44.15 (2019): 3841-3844.  [pdf]

   1. Yeran Bai, Delong Zhang, Yimin Huang, Lu Lan, Kerry Maize, Ali Shakouri, Ji-Xin Cheng. “Ultrafast Chemical Imaging by Widefield Photothermal Sensing of Infrared Absorption.” Science Advances5.7 (2019): eaav7127.  [pdf]

   1. Pu-Ting Dong, Haonan Lin, Kai-Chih Huang, Ji-Xin Cheng. “Label-free quantitation of glycated hemoglobin in single red blood cells by transient absorption microscopy and phasor analysis.” Science Advances5.5 (2019): eaav0561. [pdf]

   1. Pu-Ting Dong, Haroon Mohammad, Jie Hui, Leon G. Leanse, Junjie Li, Lijia Liang, Tianhong Dai, Mohamed N. Seleem*, Ji-Xin Cheng*. “Photolysis of Staphyloxanthin sensitizes methicillin-resistant Staphylococcus aureus to reactive oxygen species.” Advanced Science1900030 (2019)[pdf].

   1. Brittani Bungart, Yingchun Cao, Tiffany Yang-Tran, Sean Gorsky, Lu Lan, Darren Roblyer, Michael O. Koch, Liang Cheng, Timothy Masterson, and Ji-Xin Cheng*. “Cylindrical illumination with angular coupling for whole-prostate photoacoustic tomography.” Biomed. Opt. Express 10, 1405-1419 (2019).  [pdf]


Year 2018

Back to Top

   1. Rui Li, Lu Lan, Yan Xia, Pu Wang, Linda K Han, Gary L Dunnington, Samilia Obeng-Gyasi, George E Sandusky, Jennifer A Medley, Susa T Crooks, Ji-Xin Cheng*. “High‐speed intra‐operative assessment of breast tumour margins by multimodal ultrasound and photoacoustic tomography.” Medical Devices & Sensors (2018).  [pdf]

   1. Jianxin Wang, Mini Thomas, Peng Lin, Ji-Xin Cheng, Daniela E. Matei, and Alexander Wei. “SiRNA delivery using dithiocarbamate-anchored oligonucleotides on gold nanorods.” Bioconjugate Chemistry (2018).  [pdf]

   1. Ayeeshik Kole, Yingchun Cao, Jie Hui, Islam A. Bolad, Mouhamad Alloosh, Ji-Xin Cheng, and Michael Sturek. “Comparative Quantification of Arterial Lipid by Intravascular Photoacoustic-Ultrasound Imaging and Near-Infrared Spectroscopy-Intravascular Ultrasound.” Journal of Cardiovascular Translational Research (2018).  [pdf]

   1. Masatoshi Ando, Chien-Sheng Liao, George J. Eckert, and Ji-Xin Cheng. “Imaging of demineralized enamel in intact tooth by epidetected stimulated Raman scattering microscopy.” Journal of Biomedical Optics (2018).  [pdf]

   1. Brittani Bungart, Lu Lan, Pu Wang, Rui Li, Michael O Koch, Liang Cheng, Timothy A Masterson, Murat Dundar, Ji-Xin Cheng*. “Photoacoustic Tomography of Intact Human Prostates and Vascular Texture Analysis Identify Prostate Cancer Biopsy Targets.” Photoacoustics (2018).  [pdf]

   1. Jing Chen, Junjie Li, Amber Jannasch, Sena Ozseker, Meng C Wang*, Ji-Xin Cheng*. “Fingerprint Stimulated Raman Scattering Imaging Reveals Retinoid Coupling Lipid Metabolism and Survival.” ChemPhysChem (2018).  [pdf]
   1. Chi Zhang and Ji-Xin Cheng*. “Perspective: Coherent Raman scattering microscopy, the future is bright” APL Photonics (2018).  [pdf]
   1. Yuyan Zhu, Chih-Yu Chen, Junjie Li, Ji-Xin Cheng, Miran Jang, and Kee-Hong Kim*. “In vitro exploration of ACAT contributions to lipid droplet formation during adipogenesis.” Journal of Lipid Research (2018).  [pdf]
   1. Yasuyo Urasaki, Chi Zhang, Ji-Xin Cheng, and Thuc Le. “Quantitative Assessment of Liver Steatosis and Affected Pathways with Molecular Imaging and Proteomic Profiling.” Scientific Reports (2018).  [pdf]
   1. Hyeon Jeong Lee, Jie Li, Renee E Vickman, Junjie Li, Rui Liu, Abigail C Durkes, Bennett D Elzey, Shuhua Yue, Xiaoqi Liu, Timothy L Ratliff, Ji-Xin Cheng. “Cholesterol Esterification Inhibition Suppresses Prostate Cancer Metastasis by Impairing the Wnt/β-catenin Pathway.” Molecular Cancer Research (2018). [pdf]
   1. Junjie Li, Xiaochao Qu, Jie Tian, Jian-Ting Zhang, Ji-Xin Cheng*. “Cholesterol Esterification Inhibition and Gemcitabine Synergistically Suppress Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Proliferation.” PLoS ONE (2018). [pdf]
   1. Lu Lan, Yan Xia, Rui Li, Kaiming Liu, Jieying Mai, Jennifer Anne Medley, Samilia Obeng-Gyasi, Linda K. Han*, Pu Wang*, Ji-Xin Cheng*. “A Fiber Optoacoustic Guide with Augmented Reality for Precision Breast Conserving Surgery.” (Nature) Light Science & Applications (2018).  [pdf]
   1. Yimin Huang, Ying Jiang, Qiuyu Wu, Xiangbing Wu, Xingda An, Alexander Chubykin, Ji-Xin Cheng*, Xiao-Ming Xu*, Chen Yang*. “Nanoladders facilitate directional axonal outgrowth and regeneration.” ACS Biomaterials Science & Engineering (2018).  [pdf]
   1. Weili Hong, Caroline W. Karanja, Nader S. Abutaleb, Waleed Younis, Xueyong Zhang, Mohamed N. Seleem* and Ji-Xin Cheng* “Antibiotic Susceptibility Determination within One Cell Cycle at Single Bacterium Level by Stimulated Raman Metabolic Imaging.” Analytical Chemistry (2018). [pdf]
   1. Kai-Chih Huang, Jeremy McCall, Pu Wang, Chien-Sheng Liao, Gregory Eakins, Ji-Xin Cheng, and Chen Yang. “High-speed Spectroscopic Transient Absorption Imaging of Defects in Graphene.” Nano Letters (2018). [pdf]
   1. Jing Chen, Xiaojing Yuan, Junjie Li, Puting Dong, Iqbal Hamza, and Ji-Xin Cheng. “Label-Free Imaging of Heme Dynamics in Living Organisms by Transient Absorption Microscopy.” Analytical Chemistry (2018). [pdf]
   1. Yingchun Cao, Ayeeshik Kole, Jie Hui, Yi Zhang, Jieying Mai, Mouhamad Alloosh, Michael Sturek, and Ji-Xin Cheng. “Fast assessment of lipid content in arteries in vivo by intravascular photoacoustic tomography.” Scientific Reports 8, no. 1 (2018): 2400. [pdf]
   1. Haonan Lin, Chien-Sheng Liao, Pu Wang, Nan Kong*, Ji-Xin Cheng*. “Spectroscopic stimulated Raman scattering imaging of highly dynamic specimens through matrix completion.” (Nature) Light Science & Applications (2018).  [pdf]
   1. Chien-Sheng Liao, Pu Wang, Chih Yu Huang, Peng Lin, Gregory Eakins, R. Timothy Bentley, Rongguang Liang Cheng and Ji-Xin Cheng. “In vivo and in situ Spectroscopic Imaging by a Handheld Stimulated Raman Scattering Microscope.” ACS Photonics (2018). [pdf]

Year 2017

Back to Top

   1. Yeran Bai, Delong Zhang, Chen Li, Cheng Liu, and Ji-Xin Cheng. “Bond-Selective Imaging of Cells by Mid-Infrared Photothermal Microscopy in High Wavenumber Region.” The Journal of Physical Chemistry B 121, no. 44 (2017): 10249-10255. [pdf]
   1. Zhimin Chen, Guo-Xiao Wang, Sara L. Ma, Dae Young Jung, Hyekyung Ha, Tariq Altamimi, Xu-Yun Zhao et al. “Nrg4 promotes fuel oxidation and a healthy adipokine profile to ameliorate diet-induced metabolic disorders.” Molecular Metabolism 6, no. 8 (2017): 863-872. [pdf]
   1. Wei Chen, Chen Qian, Wei-Li Hong, Ji-Xin Cheng, and Han-Qing Yu. “Evolution of Membrane Fouling Revealed by Label-Free Vibrational Spectroscopic Imaging.” Environmental Science & Technology 51, no. 17 (2017): 9580-9587. [pdf]
   1. Jiayingzi Wu, Liyan You, Lu Lan, Hyeon Jeong Lee, Saadia T. Chaudhry, Rui Li, Ji-Xin Cheng*, Jianguo Mei*, Semiconducting polymer nanoparticles for centimeters-deep photoacoustic imaging in the second near-infrared window, Advanced Materials, 2017. [pdf]
   1. Caroline W. Karanja, Weili Hong, Waleed Younis, Hassan E. Eldesouky, Mohamed N. Seleem*, Ji-Xin Cheng*. Stimulated Raman Imaging Reveals Aberrant Lipogenesis as a Metabolic Marker for Azole-resistant Candida albicans, Analytical Chemistry, 2017. [pdf]
   1. Jung Eun KimKeagan DunvilleJunjie LiJi Xin Cheng, Travis B. Conley, Cortni S. Couture, Wayne W. Campbell, “Intermuscular adipose tissue content and intramyocellular lipid fatty acid saturation are associated with glucose homeostasis in middle-aged and older adults”, Endocrinol Metab. June 2017, 32(2): 257-264. [pdf]
   1. Hyeon Jeong Lee, Ji-Xin Cheng*, “Imaging Chemistry inside Living Cells by Stimulated Raman Scattering Microscopy”, Methods, 2017, Online [pdf]
   1. Shovik Bandyopadhyay, Junjie Li, Elie Traer, Jeffrey W. Tyner, Amy Zhou, Stephen T. Oh*, Ji-Xin Cheng*, “Cholesterol esterification inhibition and imatinib treatment synergistically inhibit growth of BCR-ABL mutation-independent resistant chronic myelogenous leukemia”, PLoS ONE, 2017, 12(7): e0179558. [pdf]
   1. Delong Zhang, Wei Chen, Huan Chen, Han‐Qing Yu, Ghassan Kassab*, Ji‐Xin Cheng*, “Chemical imaging of fresh vascular smooth muscle cell response by epi-stimulated Raman scattering”, Journal of Biophotonics, 2017, DOI: 10.1002/jbio.201700005. [pdf]
   1. Yingchun Cao, Ayeeshik Kole, Lu Lan, Pu Wang, Jie Hui, Michael Sturek, Ji-Xin Cheng*, “Spectral analysis assisted photoacoustic imaging of lipid composition differentiation”, Photoacoustics, 2017, 7: 12-19. [pdf]
   1. Hyeon Jeong Lee, Delong Zhang, Ying Jiang, Xiangbing Wu; Pei-Yu Shih, Chien-Sheng Liao; Brittani Bungart; Xiao-Ming Xu; Ryan Drenan; Edward Barlett, Ji-Xin Cheng*, “Label-free vibrational spectroscopic imaging of neuronal membrane potential”, Journal of Physical Chemistry Letters, 2017, 8: 1932-1936. [pdf]
   1. Chen Li, Delong Zhang, Mikhail Slipchenko, Ji-Xin Cheng*, “Mid-infrared Photothermal Imaging of Active Pharmaceutical Ingredients at Submicrometer Spatial Resolution”, Analytical Chemistry, 2017, 89: 4863-4867. [pdf]
   1. Chi Zhang, Junjie Li, Lu Lan, Ji-Xin Cheng*, “Quantification of Lipid Metabolism in Living Cells through the Dynamics of Lipid Droplets Measured by Stimulated Raman Scattering Imaging”, Analytical Chemistry, 2017, 89: 4502-4507. [pdf]
   1. Jie Hui, Yingchun Cao, Yi Zhang, Ayeeshik Kole, Pu Wang, Guangli Yu, Gregory Eakins, Michael Sturek, Weibiao Chen, Ji-Xin Cheng*, “Real-time intravascular photoacoustic-ultrasound imaging of lipid-laden plaque in human coronary artery at 16 frames per second”, Scientific Reports, 2017, 7:1417. [pdf]
   1. Xueli Chen, Chi Zhang, Peng Lin, Kai-Chih Huang, Jimin Liang, Jie Tian & Ji-Xin Cheng*, “Volumetric chemical imaging by stimulated Raman microscopy and tomography”, Nature Communication, 2017, 8: 15117. [pdf]
   1. Mohammed S. ALSHAYKH, Chien-Sheng LIAO, Osscar SANDOVAL, Daniel E. Leaird, Ji-Xin Cheng*, Andrew M. Weiner*, High-speed stimulated hyperspectral Raman imaging using rapid acoustic-optic delay lines. Optics Letters, 2017, 42: 1548-1551. [pdf]
   1. Chi Zhang, Kai-Chih Huang, Bartek Rajwa, Junjie Li, Shiqi Yang, Haonan Lin, Chien-sheng Liao, Gregory Eakins, Shihuan Kuang, Valery Patsekin, J. Paul Robinson, Ji-Xin Cheng*, “Stimulated Raman scattering flow cytometry for label-free single-particle analysis”, Optica, Jan 2017, 4: 103. [pdf]
   1. Junjie Li, Salvatore Condello, Jessica Thomes-Pepin, Xiaoxiao Ma, Yu Xia, Thomas D Hurley, Daniela Matei*, Ji-Xin Cheng*, “Lipid Desaturation Is a Metabolic Marker and Therapeutic Target of Ovarian Cancer Stem Cells”, Cell Stem Cell, March 2017, 20: 303-314.  [pdf]
   1. Pu-Ting Dong, Ji-Xin Cheng*, “Pump-probe microscopy”, Spectroscopy, April 2017, 32 (4): 2-11. [pdf]

Year 2016

Back to Top

   1. Chien-Sheng Liao, Kai-Chih Huang, Weili Hong, Andy J. Chen, Caroline Karanja, Pu Wang, Gregory Eakins, Ji-Xin Cheng*, “Stimulated Raman spectroscopic imaging by microsecond delay-line tuning”, Optica, 2016, 3: 1377. [pdf]
   1. Xiaoxiao Ma, Xu Zhao, Junjie Li, Wenpeng Zhang, Ji-Xin Cheng, Zheng Ouyang, Yu Xia*, “Photochemical tagging for quantitation of unsaturated fatty acids by mass spectrometry”, Analytical Chemistry, 2016, 88: 8931-35. [pdf]
   1. Shuhua Yue*, Ji-Xin Cheng*, “Single cell metabolism by coherent Raman scattering microscopy”, Current Opinion in Chemical Biology, 2016, 33: 46-57. [pdf]
   1. Yin-Xin Zhang, Chien-Sheng Liao, Weili Hong, Kai-Chih Huang, Huaidong Yang, Guofan Jin and Ji-Xin Cheng*, “Coherent anti-Stokes Raman scattering imaging under ambient light”, Optics Letters, 2016, 16: 3880. [pdf]
   1. Delong Zhang, Chen Li, Chi Zhang, Mikhail N. Slipchenko, Gregory Eakins, Ji-Xin Cheng*, “Depth-resolved mid-infrared photothermal imaging of living cells and organism with sub-micron spatial resolution”, Science Advances, 2016, 2: e1600521. Highlighted in OPN News, Dec 2016. [pdf]
   1. Chien-Sheng Liao, Ji-Xin Cheng*, “In situ and in vivo molecular analysis by coherent Raman scattering microscopy”, Annual Review of Analytical Chemistry, 2016, 9: 69-93. [pdf]
   1. Weili Hong, Chien-Sheng Liao, Hansen Zhao, Waleed Younis, Yinxin Zhang, Mohamed N. Seleem*, and Ji-Xin Cheng*, “In situ Detection of a Single Bacterium in Complex Environment by Hyperspectral CARS Imaging”, Chemistry Select, 2016, 3:513 – 517. [pdf]
   1. Junjie Li, Dongsheng Gu, Steve Seung-Young Lee, Bing Song, Shovik Bandyopadhyay, Shaoxiong Chen, Stephen F. Konieczny, Timothy L. Ratliff, Xiaoqi Liu, Jingwu Xie*, Ji-Xin Cheng*, “Abrogating Cholesterol Esterification Suppresses Growth and Metastasis of Pancreatic Cancer”, Oncogene, 2016. DOI: 10.1038/onc.2016.168. [pdf]
   1. Cao, Yingchun, Jie Hui, Ayeeshik Kole, Pu Wang, Qianhuan Yu, Weibiao Chen, Michael Sturek*, and Ji-Xin Cheng*. “High-sensitivity intravascular photoacoustic imaging of lipid–laden plaque with a collinear catheter design.” Scientific Reports, 2016, 6:25236. [pdf]
   1. Jie Hui, Rui Li, Evan H. Phillips, Craig J. Goergen, Michael Sturek, and Ji-Xin Cheng*, “Bond-selective Photoacoustic Imaging by Converting Molecular Vibration into Acoustic Waves”, Photoacoustics, 4, 11-21 (2016). [pdf]
   1. Rui Li, Evan Phillips, Pu Wang, Craig J. Goergen, and Ji-Xin Cheng*, “Label-free in vivo imaging of peripheral nerve by multispectral photoacoustic tomography”,  Journal of Biophotonics, 9, No. 1–2, 124–128 (2016) [pdf]

Year 2015

Back to Top

   1. Ji-Xin Cheng*, Sunney X. Xie*, “Vibrational spectroscopic imaging of living systems: an emerging platform for biology and medicine”, Science, review article, 2015, 350: 1054. [pdf]
   1. Jie Hui, Qianhuan Yu, Teng Ma, Pu Wang, Yingchun Cao, Rebecca S. Bruning, Yueqiao Qu, Zhongping Chen, Qifa Zhou, Michael Sturek, Ji-Xin Cheng*, and Weibiao Chen*, “High-speed intravascular photoacoustic imaging at 1.7 micron with a KTP-based OPO”, Biomedical Optics Express, 2015, 6:4557. [pdf]
   1. Bin Liu, Ping Wang, Jeong Im Kim, Delong Zhang, Yuanqin Xia, Clint Chapple*, Ji-Xin Cheng*, “Vibrational fingerprint mapping reveals spatial distribution of functional groups of lignin in plant cell wall”, Analytical Chemistry, 2015, 87: 9436-42. [pdf]
   1. Jie Hui, Ji-Xin Cheng*, “Converting molecular vibrationsinto mechanical wave for bond-selective imaging of deep tissue”, Chinese Journal of Chemical Physics, 2015, 28 (4), 375-382.
   1. Junjie Li, Weixia Zhang, Ting-Fung Chung, Mikhail N. Slipchenko, Yong P. Chen, Ji-Xin Cheng*, Chen Yang*, Highly sensitive transient absorption imaging of graphene and graphene oxide in living cells and circulating blood, Scientific Reports, 2015, 5:12394. [pdf]
   1. Chien-Sheng Liao, Joon Hee Choi, Delong Zhang, Stanley Chan*, Ji-Xin Cheng*, “Denoising stimulated Raman spectroscopic images by total variation minimization”, Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119 (33): 19397-19403. [pdf]
   1. Chien-Sheng Liao, Pu Wang, Ping Wang, Junjie Li, Hyeon Jeong Lee, Gregory Eakins, Ji-Xin Cheng*, “Spectrometer-free Vibrational Imaging by Retrieving Stimulated Raman Signal from Highly Scattered Photons”, Science Advances, 2015, 1:e1500738. [pdf]
   1. Bin Liu, Hyeon Jeong Lee, Delong Zhang, Chien-Sheng Liao, Na Ji, Yuanqin Xia, Ji-Xin Cheng*, “Label-free spectroscopic detection of membrane potential using stimulated Raman scattering”, Applied Physics Letters, 2015, 106: 173704. [pdf]
   1. Rui Li, Pu wang, Lu Lan, Frank P. Lloyd Jr, Craig J. Goergen, Shaoxiong Chen, Ji-Xin Cheng*, “Assessing breast tumor margin by multispectral photoacoustic tomography”, Biomedical Optics Express, March 2015, 6, 1273-1281. [pdf]
   1. Seung-Young Lee, Junjie Li, Jien-Nee Tai, Timothy L. Ratliff, Kinam Park, Ji-Xin Cheng*, “Avasimibe encapsulated in human serum albumin blocks cholesterol esterification for selective cancer treatment”, ACS Nano, 2015, 3: 2420-2432, 10.1021/nn504025a [pdf]
   1. Evan H. Phillips*, A.A. Yrineo, H.D. Schroeder, K.E. Wilson, Ji-Xin Cheng, Craig J. Goergen, Morphological and biomechanical differences in the elastase and AngII apo E-/- rodent models of abdominal aortic aneurysms, BioMed Research International, 2015: 413189. PMID: 26064906, doi: 10.1155/2015/413189 [pdf]
   1. Chi Zhang, Delong Zhang, Ji-Xin Cheng*, “Coherent Raman Scattering Microscopy in Biology and Medicine”, Annual Review of Biomedical Engineering, 2015, 17: 16.1 – 16.31. [pdf]
   1. Chien-Sheng Liao, Mikhail N. Slipchenko, Ping Wang, Junjie Li, Seung-Young Lee, Robert A. Oglesbee, Ji-Xin Cheng*, Microsecond scale vibrational spectroscopic imaging by multiplex stimulated Raman scattering microscopy, Light: Science & Applications (Nature publishing group), 2015, 4: e265. [pdf]
   1. Hyeon Jeong Lee, Wandi Zhang, Delong Zhang, Yang Yang, Bin Liu, Eric L. Barker, Kimberly K. Buhman, Lyudmila V. Slipchenko, Mingji Dai & Ji-Xin Cheng*, Assessing cholesterol storage in live cells and C. elegans by stimulated Raman scattering imaging of phenyl-diyne cholesterol, Scientific Reports  (Nature publishing group), Jan 2015, 5: 7930, doi:10.1038/srep07930. [pdf]

Year 2014

Back to Top

   1. Zhe Zhang, Xianzeng Hou, Chen Shao, Junjie Li, Ji-Xin Cheng, Shihuan Kuang, Nihal Ahmad, Timothy Ratliff, and Xiaoqi Liu*, Plk1 inhibition enhances the efficacy of androgen signaling blockade in castration-resistant prostate Cancer, Cancer Research, 2014, 74(22): 6635-47. DOI: 10.1158/0008-5472, CAN-14-1916 [pdf]
   1. Junjie Li, Ji-Xin Cheng*, Direct visualization of de novo lipogenesis in single living cells, Scientific Reports (Nature publishing group), 2014: 4, 6807, DOI: 10.1038/srep06807. [pdf]
   1. Pu Wang, Teng Ma, Mikhail N. Slipchenko, Shanshan Liang, Jie Hui, K. Kirk Shung, Sukesh Roy, Michael Sturek, Qifa Zhou*, Zhongping Chen* & Ji-Xin Cheng*, High-speed Intravascular Photoacoustic Imaging of Lipid-laden Atherosclerotic Plaque Enabled by a 2-kHz Barium Nitrite Raman Laser, Scientific Reports, 2014, 4: 6889. DOI:10.1038/srep06889. [pdf]
   1. Ping Wang, Bin Liu, Delong Zhang, Micah Y. Belew, Heidi A. Tissenbaum *, Ji-Xin Cheng*, Imaging lipid metabolism in live Caenorhabditis elegans using fingerprint vibrations, Angewandte Chemie Int Ed, 2014 October, 53: 11782-92. [pdf]
   1. Chunrui Hu, Delong Zhang, Mikhail N. Slipchenko, Ji-Xin Cheng*, Bing Hu*, Label-Free Real-Time Imaging of Myelination in the Xenopus laevis Tadpole by In Vivo Stimulated Raman Scattering Microscope, Journal of Biomedical Optics, 2014 Aug, 19: 086005. [pdf]
   1. Delong Zhang, Ping Wang, Mikhail N. Slipchenko, Ji-Xin Cheng*, Fast vibrational imaging of cells and tissues by stimulated Raman scattering microscopy, Accounts of Chemical Research, May 2014, 47, 2282-2290. [pdf]
   1. Wei Wu#, Pu Wang#, Ji-Xin Cheng*, Xiao-Ming Xu*, Assessment of white matter loss using bond-selective photoacoustic imaging in a rat model of contusive spinal cord injury, Journal of Neurotrauma, 2014 Sept. PMID: 24850066 [pdf]
   1. Xingjie Ping, Kewen Jiang, Seung-Young Lee, Ji-Xing Cheng, Xiaoming Jin*, PEG-PDLLA micelles treatment improves axonal function of the corpus callosum following traumatic brain injury, Journal of Neurotrauma, 2014 July, 31(13):1172-9. doi: 10.1089/neu.2013.3147 [pdf]
   1. Shuhua Yue, Junjie Li, Seung-Young Lee, Hyeon Jeong Lee, Tian Shao, Bing Song, Liang Cheng, Timothy A. Masterson, Xiaoqi Liu, Timothy L. Ratliff, Ji-Xin Cheng*, Cholesteryl ester accumulation induced by PTEN loss and PI3K/AKT activation underlies human prostate cancer aggressiveness. Cell Metabolism, 2014, 19:393-406. PMID: 24606897, highlight by Nature & Cancer Discovery. [pdf]
   1. Wei Wu, Seung-Young Lee, He Wang, Pu Wang, Delong Zhang, Zheng Ouyang, Kinam Park, Xiao-Ming Xu*, Ji-Xin Cheng*, Functional Restoration of Traumatically Injured Spinal Cord by Glycol Chitosan Nanoparticles in a Clinically Relevant Time Window. Biomaterials, 2014 Feb; 35(7):2355-64. doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.11.074. [pdf]
   1. Wang, Guo-Xiao; Cho, Kae Won; Uhm, Maeran; Hu, Chun-Rui; Li, Siming; Cozacov, Zoharit; Xu, Acer; Cheng, Ji-Xin; Saltiel, Alan; Lumeng, Carey; Lin, Jiandie, Otopetrin 1 protects mice from obesity-associated metabolic dysfunction through attenuating adipose tissue inflammation, Diabetes, 2014 April, 63(4) 1340-52. doi: 10.2337/db13-1139. [link]

Year 2013

Back to Top

   1. Andreas M. Sophocleous, Kashappa-Goud H. Desai, J. Maxwell Mazzara, Ling Tong, Ji-Xin Cheng, Karl F. Olsen, Steven P. Schwendeman, “The nature of peptide interactions with acid end-group PLGAs and facile aqueous-based microencapsulation of therapeutic peptides”, Journal of Controlled Release, 2013, 172: 662-670. [link]
   1. Di Ma, Matthew M. Molusky, Chun-Rui Hu, Fang Fang, Crystal Rui, Anna V. Mathew, Subramaniam Pennathur, Fei Liu, Ji-Xin Cheng, Jun-Lin Guan, Jiandie D. Lin*, “Autophagy deficiency by hepatic FIP200 deletion uncouples steatosis from liver injury in ANFLD”, Molecular Endocrinology, 2013 Oct, 27(10): 1643-54. doi: 10.1210/me.2013-1153 [link]
   1. Jacqueline Y. Tyler, Xiao-Ming Xu*, Ji-Xin Cheng*, “Nanomedicine for treating spinal cord injury”, Nanoscale, 2013, 5, 8821-36. PMID: 23945984. [pdf]
   1. Ping Wang, Junjie Li, Chun-Rui Hu, Delong Zhang, Michael Sturek*, Ji-Xin Cheng*, “Label-free quantitative imaging of cholesterol in intact tissues by hyperspectral stimulated Raman scattering microscopy”, Angewandte Chemie Int. Ed., December 2013, 52, 13042-46. PMID: 24127161. [pdf]
   1. Justin R. Rajian, Rui Li, Pu Wang, Ji-Xin Cheng*, “Vibrational photoacoustic tomography: chemical imaging beyond the ballistic regimes”, J Phys Chem Lett, 2013, 4: 3211-3215. [pdf]
   1. Aki Uchida, Mikhail N. Slipchenko, Trisha Eustaquio, James F. Leary, Ji-Xin Cheng, Kimberly K. Buhman, “Intestinal DGAT2 overexpression enhances postprandial triglyceridemic response and exacerbates high fat diet-induced hepatic steatosis”, Biochim Biophys Acta – Molecular and Cell Biology of Lipids, May 2013, 1831(8):1377-85. PMID: 23643496 [link]
   1. Libai Huang*, Ji-Xin Cheng*, “Nonlinear optical microscopy of single nanostructures”, Annual Review of Materials Research, 2013, 43: 213-36. [link]
   1. Wilfling F, Wang H, Haas JT, Krahmer N, Gould TJ, Uchida A, Cheng JX, Graham M, Christiano R, Fröhlich F, Liu X, Buhman KK, Coleman RA, Bewersdorf J, Farese RV Jr, Walther TC., Triacylglycerol synthesis enzymes mediate lipid droplet growth by relocalizing from the ER to lipid droplets, Developmental Cell, Feb 2013; 24(4):384-99, PMID: 23415954 [link]
   1. Delong Zhang, Mikhail N. Slipchenko, Daniel E. Leaird, Andrew M. Weiner*, Ji-Xin Cheng*, Spectrally modulated stimulated Raman scattering microscopy with an angle to wavelength pulse shaper, Optics Express, June 2013, 21 (11): 13864-74. PMID: 23736639 [pdf]
   1. Pu Wang, Justin R. Rajian, Ji-Xin Cheng*, “Spectroscopic imaging of deep tissue through photoacoustic detection of molecular vibration”, Journal of Physical Chemistry Letters, Perspective, June 2013, 4: 2177-2185. PMID: 24073304 [link]
   1. Chun-Rui Hu, Mikhail N. Slipchenko*, Ping Wang, Pu Wang, Jiandie D. Lin, Garth Simpson, Bing Hu, Ji-Xin Cheng*, “Stimulated Raman scattering imaging by continuous wave laser excitation”, Optics Letters, 2013, 38: 1479-1481. PMID: 23632524 [pdf]
   1. Rui Li, Mikhail N. Slipchenko, Pu Wang, Ji-Xin Cheng*, “Compact high power barium nitrite crystal-based Raman laser at 1197 nm for photoacoustic imaging of fat”, Journal of Biomedical Optics, 2013, 18 (4): 040502. PMID: 23536057 [pdf]
   1. Pu Wang, Mikhail N. Slipchenko, James Mitchell, Chen Yang, Eric O. Potma, Xianfan Xu, Ji-Xin Cheng*, “Far-field imaging of non-fluorescent species with sub-diffraction resolution”, Nature Photonics, 2013, 7(6): 449-453, DOI:10.1038/NPHOTON.2013.97 [pdf]
   1. Fang, Ning; Stender, Anthony; Marchuk, Kyle; Liu, Chang; Sander, Suzanne; Meyer, Matthew; Smith, Emily; Neupane, Bhanu; Wang, Gufeng; Li, Junjie; Cheng, Ji-Xin; Huang, Bo, “Single cell optical imaging and spectroscopy”, Chemical Reviews, 2013, 113: 2469-2527. PMID: 23410134 [link]
   1. Delong Zhang, Ping Wang, Mikhail N. Slipchenko, Dor Ben-Amotz, Andrew M. Weiner, Ji-Xin Cheng*, Quantitative vibrational imaging by hyperspectral stimulated Raman scattering microscopy and multivariate curve resolution analysis, Analytical Chemistry, 2013, 85: 98-106, PMID: 23198914 [pdf]
   1. Seung-Young Lee, Sungwon Kim, Jacqueline Tyler, Kinam Park*, Ji-Xin Cheng*, Blood-stable, tumor-adaptable micelles for cancer chemotherapy, Biomaterials, 2013 Jan. 34(2): 552-61. PMID: 23079665. [pdf]
   1. Therese S. Salameh, Thuc T. Le, Maxine B. Nichols, Erin Bauer, Ji-Xin Cheng, Ignacio G. Camarillo*, “An ex vivo Co-Culture Model System to Evaluate Stroma-Epithelial Interactions in Breast Cancer,” International Journal of Cancer, Jan 2013, 132(2): 288-96, PMID: 22696278, DOI: 10.1002/ijc.27672, Epub June 2012 [link]

Year 2012

Back to Top

   1. Aki Uchida, Mary C. Whitsitt, Trisha Eustaquio, Mikhail N. Slipchenko, James F. Leary, Ji-Xin Cheng, Kimberly K. Buhman, “Reduced triglyceride secretion in response to an acute dietary fat challenge in obese compared to lean mice”, Frontiers in Fatty Acids and Lipid Physiology, Feb 2012, 3: 26. [link]
   1. Pu Wang, Ping Wang, Han-Wei Wang, Ji-Xin Cheng*, “Mapping lipid and collagen by hyperspectral photoacoustic imaging of chemical bond vibration,” J Biomed Opt, Sept 2012, 17 (9): 096010. PMID: 23085911 [link]
   1. Fang Gao, Feng Shuang*, Junhui Shi, Herschel Rabitz, Haifeng Wang, Ji-Xin Cheng, Optical coherent control of CARS: signal enhancement and background elimination. Journal of Chemical Physics, 2012, 136: 144114. doi: 10.1063/1.3703308 [link]
   1. Wei Dou, Delong Zhang, Yookyung Jung, Ji-Xin Cheng* and David M Umulis*, “Label-free imaging of lipid-droplet intracellular motion in early drosophila embryos using femtosecond stimulated Raman loss microscopy”, Biophysical Journal, April 2012, 102, 1666-1675. [link]
   1. Shuhua Yue, Juan Cárdenas-Mora, Lesley Chaboub, Sophie, Lelievre*, Ji-Xin Cheng*, “Label-free Analysis of Breast Tissue Polarity by Raman Imaging of Lipid Phase”, Biophysical Journal, March 2012, 102: 1215-1223. [link]
   1. Jung Yeon Kwon, Sang Gwon Seo, Yong-Seok Heo, Shuhua Yue, Ji-Xin Cheng, Ki Won Lee, and Kee-Hong Kim,Piceatannol, a natural polyphenolic stilbene, inhibits adipogenesis via modulation of mitotic clonal expansion and insulin receptor-dependent insulin signaling in the early phase of differentiation,” J. Biol. Chem. April 2012, 287: 11566-78. [link]
   1. Mikhail Slipchenko, Robert A. Oglesbee, Delong Zhang, Wei Wu, Ji-Xin Cheng*, “Heterodyne detected nonlinear optical microscopy in a lock-in free manner”. Journal of Biophotonics, Oct 2012, 5: 801-807, doi: 10.1002/jbio.201200005, PMID: 22389310. [link]
   1. Pu Wang, Han-Wei Wang, Michael Sturek, Ji-Xin Cheng*, “Bond-selective imaging of deep tissue through the optical window between 1.6 and 1.85 mm”, Journal of Biophotonics, Jan 2012, 5: 25-32. PMID: 22125288 [link]
   1. Pu Wang, Mikhail N. Slipchenko, Ji-Xin Cheng*, “Mechanisms of epi-detected stimulated Raman scattering microscopy”, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Feb 2012, 18: 384-388. [link]
   1. Ling Tong, Yuxiang Liu, Bridget D. Dolash, Yookyung Jung, Mikhail N. Slipchenko, Donald E. Bergstrom, Ji-Xin Cheng*, “Label-free Imaging of Semiconducting and Metallic Carbon Nanotubes in Cells and Mice Using Transient Absorption Microscopy”, Nature Nanotechnology, 2012, 7: 56-61. doi:10.1038/nnano.2011.210. [link]

Year 2011 (total 17)

Back to Top

   1. M. Y. Shalaginov, G. V. Naik, S. Ishii, M. N. Slipchenko, A. Boltasseva, Ji-Xin Cheng, A. N. Smolyaninov, E. Kochman and V. M. Shalaev, “Characterization of nanodiamonds for metamaterial applications”, Applied Physics B – Lasers and Optics, 2011, 105: 191-195. [link]
   1. Huan Chen, Yi Liu, Mikhail N. Slipchenko, Xuefeng Zhao, Ji-Xin Cheng, and Ghassan S. Kassab, “The layered structure of coronary adventitia under mechanical load”, Biophysical Journal, 2011, December, 101: 2555-2562. [link]
   1. Shuhua Yue, Mikhail N Slipchenko, Ji-Xin Cheng*, “Multimodal nonlinear optical microscopy”, Laser & Photonics Review, 2011, 5(4): 496-512. [link]
   1. Yan Fu, Terra J. Frederick, Terry B. Huff, Gwendolyn E. Goings, Stephen D. Miller*, Ji-Xin Cheng*, Paranodal myelin retraction proceeds Demyelination in relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis, Journal of Biomedical Optics, 2011, 16(10), 106006.
   1. Yunzhou Shi#, Delong Zhang#, Terry B. Huff#, Xiaofei Wang, Riyi Shi, Xiao-Ming Xu*, Ji-Xin Cheng*, Longitudinal in vivo CARS imaging of demyelination and remyelination in injured spinal cord, Journal of Biomedical Optics, 2011, 16(10), 106012. # Equal contribution. [pdf]
   1. Ling Tong, Ji-Xin Cheng*, “Label-free imaging through nonlinear optical signals”, Materials Today, 2011, 14: 262. [link]
   1. Han-Wei Wang Ning Chai, Pu Wang, Song Hu, Wei Dou, David Umulis, Lihong V. Wang, Michael Sturek, Robert Lucht, Ji-Xin Cheng*, “Label-free bond-selective imaging by listening to vibrationally excited molecules”, Phys Rev Lett, 2011, 106: 238106. Highlighted by Science & “NIH Research Matters”. [link]
   1. Yan-Hua Zhai, Christiane Goulart, Jay E. Sharping, Huifeng Wei, Su Chen, Weijun Tong, Mikhail N. Slipchenko, Delong Zhang, and Ji-Xin Cheng*, “Multimodal coherent anti-Stokes Raman spectroscopic imaging with a fiber optical parametric oscillator”, Applied Physics Letters, 2011, 98, 191106. PMID: 21677908  [link]
   1. Delong Zhang, Mikhail N. Slipchenko, Ji-Xin Cheng*, “Highly sensitive Vibrational imaging by femtosecond pulse stimulated Raman loss”, J Phys Chem Lett 2011, 2: 1248-53. PMID: 21731798  [link]
   1. Yunzhou Shi, Wenjing Sun, Jennifer J. McBride, Ji-Xin Cheng*, Riyi Shi*, Acrolein induces myelin damage in mammalian spinal cord, Journal of Neurochemistry, 2011, 117(3): 554-64. PMID: 21352229  [link]
   1. Brandon Huff, Yunzhou Shi, Wenjing Sun, Wei Wu, Riyi Shi, Ji-Xin Cheng*, “Real-time CARS imaging reveals a calpain-dependent pathway for paranodal myelin retraction during high-frequency stimulation”, PLoS ONE, 2011, 6: e17176. PMID: 21390223  [link]
   1. Deng, Zhengtao; Tong, Ling; Flores, Marco; Lin, Su; Cheng, Ji-Xin; Yan, Hao; Liu, Yan, “High quality manganese-doped zinc sulfide quantum rods with tunable dual-color and multi-photon emissions”, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133: 5389-96. PMID: 21405017  [link]
   1. Han-Wei Wang, Vlad Simianu, Mattew J. Locker, Ji-Xin Cheng*, Michael Sturek*, Stent-induced coronary artery stenosis characterized by multimodal nonlinear optical microscopy, Journal of Biomedical Optics, 2011, 16(2), 021110. PMID: 21361673  [link]
   1. Nan Lin, Weixia Zhang, Brooke Koshel, Ji-Xin Cheng*, Chen Yang*, “Spatially modulated two photon luminescence from Si-Au core-shell nanowires”, J Phys Chem C, 2011, 115: 3198-3202. [link]
   1. Marion Girod, Yunzhou Shi, Ji-Xin Cheng*, R. Graham Cooks*, “Mapping lipid alterations in traumatically injured rat spinal cord by desorption electrospray ionization imaging mass spectrometry”. Analytical Chemistry, 2011, 83: 207-215. [link]
   1. Aki Uchida, Mikhail N Slipchenko, Ji-Xin Cheng, Kimberly K Buhman*, “Fenofibrate, a peroxisome proliferator-activated receptor alpha agonist, alters triglyceride metabolism in enterocyte of mice”, BBA – Molecular and Cell Biology of Lipids, 2011, 1811: 170-176. [link]
   1. Choon Young Kim, Thuc T. Le, Chihyu Chen, Ji-Xin Cheng, and Kee-Hong Kim*, “Curcumin inhibits adipocyte differentiation through modulation of mitotic clonal expansion”, Journal of Nutritional Biochemistry, 2011 Oct, 22(10): 910-920. PMID: 21189228 [link]

Year 2010 (total 16)

Back to Top

   1. Mamta Behl, Yanshu Zhang, Yunzhou Shi, Ji-Xin Cheng, Yansheng Du, and Wei Zheng, “Lead-Induced Accumulation of β-Amyloid in the Choroid Plexus: Role of Low Density Lipoprotein Receptor Protein-1 and Protein Kinase C”, Neurotoxicology2010 September; 31(5): 524–532. doi: 10.1016/j.neuro.2010.05.004. [link]
   1. Yookyung Jung, Mikhail N. Slipchenko, Chang Hua Liu, Alexander E. Ribbe, Zhaohui Zhong, Chen Yang and Ji-Xin Cheng*, “Fast detection of the metallic state of individual single-walled carbon nanotubes using a transient-absorption optical microscope”, Phys. Rev. Lett., 2010, 105: 217401. [link]
   1. Kelvin Yen, Thuc T Le, Ankita Bansal, Sri Devi Narasimhan, Ji-Xin Cheng*, Heidi A Tissenbaum*, A Comparative Study of Fat Storage Quantitation in Nematode Caenorhabditis elegans Using Label and Label-Free Methods, 2010, PLoS ONE, 2010, 5: e12810. [link]
   1. Thuc T. Le, Shuhua Yue, Ji-Xin Cheng*, “Shedding new light on lipid biology by CARS microscopy”, Journal of Lipid Research, 2010, 51: 3091-3102. Invited Review. PMID: 20713649 [link]
   1. Hui Ouyang, Wenjing Sun, Yan Fu, Jianming Li, Ji-Xin Cheng, Eric Nauman, Riyi Shi, Compression Induces Acute Demyelination and Potassium Channel Exposure in Spinal Cord, 2010, Journal of Neurotrauma, 2010, 27 (6): 1109-1120. [link]
   1. Marion Girod, Yunzhou Shi, Ji-Xin Cheng, R. Graham Cooks, Desorption Electrospray Ionization Imaging Mass Spectrometry of Lipids in Rat Spinal Cord, Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2010,  21 (7): 1177-1189. [link]
   1. Mikhail N. Slipchenko, Hongtao Chen, David R. Ely, Yookyung Jung, M. Teresa Carvajal, Ji-Xin Cheng*, “Vibrational imaging of tablets by epi-detected stimulated Raman scattering microscopy”, Analyst, 2010, 135, 2613-19. [link]
   1. Bonggi Lee, Angela M. Fast, Jiabin Zhu, Ji-Xin Cheng, Kimberly K. Buhman, Intestine specific expression of Dgat1 reverses resistance to diet-induced hepatic steatosis and obesity in Dgat1-/- mice, Journal of Lipid Research, 2010, 51: 1770-80. [link]
   1. Ling Tong, Claire M. Cobley, Jingyi Chen, Younan Xia*, and Ji-Xin Cheng*, “Bright three-photon luminescence from Au-Ag alloyed nanostructures for bioimaging with negligible photothermal toxicity”, Angewandte Chemie International Edition, 2010, 49: 3485-88. PMID: 20544899. [link]
   1. Bao, N., Le, T.T., Cheng, J.X. and Lu, C. “Microfluidic electroporation of tumor and blood cells: observation of nucleus expansion and implications on selective analysis and purging of circulating tumor cells”, Integrative Biology, 2010, 2: 113-120. Cover story. [link]
   1.  Wenjing Sun, Daniel Smith, Yan Fu, Ji-Xin Cheng, Steven Bryn, Richard Borgens, Riyi Shi, “A novel potassium channel blocker, 4-AP-3-MeOH, inhibits fast potassium channels and restores axonal conduction in injured guinea pig spinal cord white matter,” Journal of Neurophysiology, 2010, 103: 469-478. [link]
   1. L. Li, I. Geisler, J. Chmielewski, J. X. Cheng*, “Cationic amphiphilic polyproline helix P11LRR targets intracellular mitochondria,” J. Control. Release, 2010, 142: 259-266 PMID: 19840824 [link]
   1. Thuc T. Le, Holli M. Duren, Mikhail N. Slipchenko, Chang-Deng Hu, Ji-Xin Cheng*, “Label-free quantitative analysis of lipid metabolism in living Caenorhabditis elegans, Journal of Lipid Research, 2010, 51, 672-7. PMID: 19776402 [link]
   1. Sungwon Kim, Yunzhou Shi, Ji Young Kim, Kinam Park, Ji-Xin Cheng*, “Overcoming the barriers in micellar drug delivery: Loading efficiency, in vivo stability, and micelle-cell interaction,” Expert Opinion on Drug Delivery, 2010, 7(1): 1-13. PMID: 20017660. Invited Review. [link]
   1. Yunzhou Shi, Sungwon Kim, Terry B. Huff, Richard Borgens, Kinam Park, Riyi Shi, Ji-Xin Cheng*, “Block copolymer micelles effectively repair traumatically injured spinal cord white matter,” Nature Nanotechnology, 2010, 5: 80-87. Highlighted by abc News. PMID: 19898498 [link]

Year 2009 (total 19)

Back to Top

   1. Aaron Conovaloff, Han-Wei Wang, Ji-Xin Cheng*, Alyssa Panitch*, “Imaging growth of neurites in conditioned hydrogel by coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy,” Organogenesis, 2009, Vol 5, 231-237. [link]
   1. Ling Tong, Wei He, Yanshu Zhang, Wei Zheng, Ji-Xin Cheng*, “Visualizing systemic clearance and cellular level biodistribution of gold nanorods by intrinsic two-photon luminescence,” Langmuir, 2009, 25, 12454-9. PMID: 19856987 [link]
   1. B. Lee, J. Zhu, N.E. Wolins, Ji-Xin Cheng*, K.K. Buhman*, “Differential association of adipophilin and TIP47 proteins with cytoplasmic lipid droplets in mouse enterocytes during dietary fat absorption,” Biochimica et Biophysica Acta, 2009, 1791(12):1173-80. [link]
   1. Yan Fu, Wenjing Sun, Yunzhou Shi, Riyi Shi, Ji-Xin Cheng*. “Glutamate excitotoxicity inflicts paranodal myelin splitting and retraction,” PLoS ONE, 2009, 4:e6705. [link]
   1. Han-Wei Wang, Ingeborg M. Langohr, Michael Sturek, Ji-Xin Cheng*, “Imaging and quantitative analysis of atherosclerotic lesions by CARS-based multimodal nonlinear optical microscopy,” Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 2009, 29:1342-48. Cover story. PMID: 19520975 [link]
   1. Yookyung Jung, Ling Tong, Asama Tanaudommongkon, Ji-Xin Cheng and Chen Yang, “In vitro and in vivo nonlinear optical imaging of silicon nanowires,” Nano Lett. 2009, 9: 2440-2444. Highlighted by C&EN News  [link]
   1. Mikhail Slipchenko, Thuc T. Le, Hongtao Chen, Ji-Xin Cheng*, “Compound Raman microscopy for high-speed vibrational imaging and spectral analysis of lipid bodies,” J. Phys. Chem. B, 2009, 113:7681-86. [link]
   1. Thuc Le, Ji-Xin Cheng*, “Single-cell profiling reveals the origin of phenotypic variability in adipogenesis,” PLoS ONE, 2009, 4:e5189. Highlighted by United Press International. [link]
   1. Jiabin Zhu, Bonggi Lee, K. K. Buhman, J. X. Cheng*, “A dynamic, cytoplasmic triacylglycerol pool in enterocytes revealed by ex vivo and in vivo coherent anti-Stokes Raman scattering imaging,” J. Lipid Res., 2009, 50:1080-89. [link]
   1. Thuc L. Le, T.B. Huff, Ji-Xin Cheng*, “CARS imaging reveals the roles of lipid in cancer metastasis,” BMC Cancer, 2009, 9:42. Highlighted by Biophotonics. [link]
   1. Thuc L. Le, Ji-Xin Cheng*, “Non-linear optical imaging of obesity-related health risks: Review,” Journal of Innovative Optical Health Science, 2009, 2:1-17. [link]
   1. Ling Tong, Ji-Xin Cheng*, “Gold nanorod-mediated photothermolysis induces apoptosis to macrophages via damage of mitochondria,” Nanomedicine, 2009, 4:265-276. [link]
   1. Y. Jung, H. Chen, L. Tong, J.X. Cheng*, “Imaging gold nanorods by plasmon-resonance-enhanced four wave mixing,” J. Phys. Chem. C, 2009, 113:2657-63. [link]
   1. H. Chen, H. Wang, M.N. Slipchenko, Y. Jung, Y. Shi, J. Zhu, K.K. Buhman, J.-X. Cheng*, “A multimodal platform for nonlinear optical microscopy and microspectroscopy,” Optics Express, 2009, 17:1282-1290. [link]
   1. Peisheng Xu, Emily Gullotti, Ling Tong, Christopher Highley, Divya Errabelli, Tayyaba Hasan, Ji-Xin Cheng, Daniel Kohane, Yoon Yeo, “Intracellular drug delivery by poly(lactic-co-glycolic acid) nanoparticles, revisited,” Molecular Pharmaceutics, 2009, 6:190-201. [link]
   1. H. Chen, E. Quick, G. Leung, K. Hamann, Y. Fu, J.X. Cheng, and R. Shi, “Polyethylene glycol protects injured neuronal mitochondria,” Pathobiology, 2009, 76:117-28. [link]
   1. Han-Wei Wang, Yan Fu, Terry Brandon Huff, Thuc T. Le, Haifeng Wang, J.X. Cheng*, “Chasing lipids in health and diseases by coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy,” Vibrational Spectroscopy, 2009, 50:160-167. [link]
   1. Wei Xia, Andrew Hilgenbrink, Eric Matteson, Michael Lockwood, Ji-Xin Cheng, Philip Low, “A functional folate receptor is induced during macrophage activation and can be used to target drugs to activated macrophages,” Blood, 113:438-446. [link]
   1. Ling Tong, Q. Wei, A. Wei, J.X. Cheng*, “Gold nanorods as contrast agents for biological imaging: optical properties, surface conjugation, and photothermal effects,” Photochemistry and Phtotobiology, 2009, 85:21-32. [link]

Year 2008 (total 12)

Back to Top

   1. Wei He, Walter A. Henne, Qingshan Wei, Yan Zhao, Derek D. Doorneweerd, Ji-Xin Cheng, Philip S. Low, and Alexander Wei, “Two-photon luminescence imaging of Bacillus spores using peptide-functionalized gold nanorods,” Nano Research, 2008, 1:450-6. [link]
   1. Y. Fu, T.B. Huff, H.W. Wang, H. Wang, J.X. Cheng, “Ex vivo and in vivo imaging of myelin fibers in mouse brain by coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy,” Optics Express, 2008, 16:19396-409. [link]
   1. Ronald D. Wampler, David J. Kissick, Christopher J. Dehen, Ellen J. Gualtieri, Jessica L. Grey, Haifeng Wang, David H. Thompson, Ji-Xin Cheng, Garth J. Simpson, “Selective detection of protein crystals by second harmonic microscopy,” J Am Chem Soc, 2008, 130:14076-7. [link]
   1. Y. Fu, T.M. Talavage, J.X. Cheng, “New imaging techniques in the diagnosis of multiple sclerosis,” Expert Opinion on Medical Diagnostics, 2008, 2:1055-1065. [link]
   1. Han-Wei Wang, Ning Bao, Thuc L. Le, Chang Lu, Ji-Xin Cheng, “Microfluidic CARS cytometry,” Opt. Express, 2008, 16:5782-5789. [link]
   1. H. Chen, S. Kim, L. Li, S. Wang, K. Park, J.X. Cheng, “Release of hydrophobic molecules from polymer micelles into cell membranes revealed by Forster resonance energy transfer imaging,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2008, 105:6596-6601. [link]
   1. H. Chen, S. Kim, W. He, H. Wang, P.S. Low, K. Park, J.X. Cheng, “Fast release of lipophilic agents from circulating PEG-PDLLA micelles revealed by in vivo Forster resonance energy transfer imaging,” Langmuir, 2008, 24:5213-5217. Front Cover. [link]
   1. Li Li, Ji-Xin Cheng, “Label-free coherent anti-Stokes Raman scattering imaging of coexisting domains in single bilayers,” J. Phys. Chem. B, 2008, 112:1576-1579. [link]
   1. T.B. Huff, Y. Shi, Y. Yan, H. Wang, J.X. Cheng, “Multimodal nonlinear optical microscopy and applications to central nervous system imaging,” IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics (invited paper), 2008, 14:4-9. [link]
   1. E. Kang, H. Wang, Il K. Kwon, Y.-H. Song, K. Kamath, K.M. Miller, J. Barry, J.-X. Cheng, K. Park,, “Application of coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy to image the changes in a paclitcaxel-poly(styrene-b-isobutylene-b-styrene) matrix pre and post drug elution,” Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2008, 87A:913-920. [link]
   1. Hongtao Chen, Jun Yang, Philip S. Low, Ji-Xin Cheng, “Cholesterol level regulates the mobility of folate receptor-containing endosomes via Rab proteins,” Biophys. J., 2008, 94:1508-1520. Front cover. [link]
   1. Han-Wei Wang, Thuc T. Le, Ji-Xin Cheng, “Label-free imaging of arterial cells and extracellular matrix using a multimodal CARS microscope,” Opt. Comm., 2008, 281:1813-1822. [link]

Year 2007 (total 15)

Back to Top

   1. Ji-Xin Cheng, “Coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy,” Applied Spectroscopy, 2007, 61:197A-208A. Focal point article. [link]
   1. Ling Tong, Yanhui Lu, Robert J. Lee, Ji-Xin Cheng, “Imaging receptor mediated endocytosis with a polymeric nanoparticle-based coherent anti-Stokes Raman scattering probe,” J. Phys. Chem. B, 2007, 111:9980-85. [link]
   1. W. He, H. Wang, L.C. Hartmann, J.X. Cheng, P.S. Low, “In vivo quantitation of rare circulating tumor cells by multiphoton intravital flow cytometry,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2007, 104:11760-11765. [link]
   1. Ling Tong, Yan Zhao, Terry B. Huff, Matthew N. Hansen, Alexander Wei, Ji-Xin Cheng, “Gold nanorods mediate tumor cell death by compromising membrane integrity,” Advanced Materials, 2007, 19:3136-3141. Front cover. [link]
   1. Haifeng Wang, Terry B. Huff, Yan Fu, Ji-Xin Cheng, “Increasing the imaging depth of coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy with a miniature microscope objective,” Optics Letters, 2007, 32:2212-2214. [link]
   1. Thuc T. Le, Ingeborg M. Langohr, Matthew J. Locker, Michael Sturek, Ji-Xin Cheng, “Label-free molecular imaging of atherosclerotic lesions using multimodal nonlinear optical microscopy,” J. Biomed. Opt., 2007, 12:054007. PMID: 17994895 [link]
   1. Eunah Kang, Joshua Robinson, Kinam Park, Ji-Xin Cheng, “Paclitaxel distribution in poly(ethylene glycol) / poly(lactide-co-glycolic acid) blends and its release visualized by coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy,” J. Control. Release, 2007, 122:261-268. [link]
   1. 58. Yan Fu, Haifeng Wang, Terry B. Huff, Riyi Shi, Ji-Xin Cheng, “Coherent anti-Stokes Raman scattering imaging of myelin degradation reveals a calcium dependent pathway in lyso-PtdCho induced demyelination,” Journal of Neuroscience Research, 2007, 85:2870-2881. [link]
   1. J. Yang, H. Chen, L.R. Vlahov, J.-X. Cheng, P.S. Low, “Characterization of the pH of folate receptor-containing endosomes and the rate of hydrolysis of internalized acid-labile folate drug conjugates,” J. Pharmacol. Exp. Therapeutics, 2007, 321:462-468. [link]
   1. Y. Fu, H. Wang, R. Shi, J.-X. Cheng, “Second harmonic and sum frequency generation imaging of fibrous astroglial filaments in ex vivo spinal tissues,” Biophys. J., 2007, 92:3251-59. Front cover story. [link]
   1. T.T. Le, C.W. Rehrer, T.B. Huff, M.B. Nichols, I.G. Camarillo, J.-X. Cheng, “Nonlinear optical imaging to evaluate the impact of obesity on mammary gland and tumor stroma,” Molecular Imaging, 2007, 6:205-211. [link]
   1. H. Wang, Y. Fu, J.X. Cheng, “Experimental observation and theoretical analysis of Raman resonance induced photodamage in coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy,” J. Op. Soc. Am. B, 2007, 24:544-552. [link]
   1. T.B. Huff, L. Tong, M. Hansen, J.X. Cheng, A. Wei, “Hyperthermic effects of gold nanorods on tumor cells,” Nanomedicine, 2007, 2:125-132. [link]
   1. T.B. Huff, J.X. Cheng, “In vivo coherent anti-Stokes Raman scattering imaging of sciatic nerve tissues,” Journal of Microscopy, 2007, 225:190-197. Front cover story. [link]
   1. T.B. Huff, M.H. Hansen, Y. Zhao, J.X. Cheng, and A. Wei, “Controlling the cellular uptake of gold nanorods,” Langmuir, 2007, 23:1596-99. [link]

Year 2006 (total 5)

Back to Top

   1. E. Kang, H. Wang, Il K. Kwon, Joshua Robinson, K. Park, J. X. Cheng, “In situ visualization of paclitaxel distribution and release by coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy,” Analytical Chemistry, 2006, 78:8036-8043. [link]
   1. L. Li, J. X. Cheng, “Co-existing stripe and patch-shaped gel domains in giant unilamellar vesicles,” Biochemistry, 2006, 45:11819-11826. [link]
   1. J. Yang, H. Chen, J.X. Cheng, P.S. Low, “Evaluation of disulfide reduction during receptor-mediated endocytosis using fluorescence resonance energy transfer imaging,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2006, 103:13872-13877. [link]
   1. Y. Fu, H. Wang, R. Shi, J.X. Cheng, “Characterization of photodamage in coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy,” Opt. Express, 2006, 14: 3942-3951. [link]
   1. H. Wang, T.B. Huff, J.X. Cheng, “Coherent anti-Stokes Raman scattering imaging with photonic crystal fiber delivered laser source,” Opt. Lett., 2006, 31:1417-1419. [link]

Year 2005 (total 4)

Back to Top

   1. H. Wang, T.B. Huff, D.A. Zweifel, W. He, P.S. Low, A. Wei, J.X. Cheng, “In vitro and in vivo two-photon luminescence imaging of single gold nanorods,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2005, 102:15752-15756. [link]
   1. L. Li, H. Wang, J.X. Cheng, “Quantitative coherent anti-Stokes Raman scattering imaging of lipid distribution in co-existing domains,” Biophys. J., 2005, 89:3480-3490. [link]
   1. H. Wang, Y. Fu, P. Zickmund, R. Shi, J.X. Cheng, “Coherent anti-Stokes Raman scattering imaging of live spinal tissues,” Biophys. J., 2005, 89:581-591. [link]
   1. A.P. Kennedy, J. Sutcliffe, J.X. Cheng, “Molecular composition and orientation of myelin figures characterized by coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy,” Langmuir, 2005, 21:6478-6486. [link]

Year 2004

Back to Top

   1. J.X. Cheng and X.S. Xie, “Coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy: Instrumentation, theory, and applications,” J. Phys. Chem. B, 2004, 108:827-840, feature article. [link]

Year 2003

Back to Top

   1. X. Nan, J.X. Cheng, and X.S. Xie, “Vibrational imaging of lipid droplets in live fibroblast cells using coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy,” J. Lipids Res., 2003, 44:2202-2208.
   1. E.R. Dufresne, E.I. Corwin, N.A. Greenblatt, J. Ashmore, D.Y. Wang, A.D. Dinsmore, J.X. Cheng, X.S. Xie, J.W. Hutchinson, and D.A. Weitz, “Flow and fracture in drying nanoparticle suspensions,” Phys. Rev. Lett., 2003, 91:224501.
   1. S. Pautot, B.J. Frisken, J.X. Cheng, X.S. Xie, and D.A. Weitz, “Spontaneous formation of emulsions and onions at the oil/water/lipid interface,” Langmuir, 2003, 19:10281-10287.
   1. J.X. Cheng, S. Pautot, D.A. Weitz, and X.S. Xie, “Ordering of water molecules between phospholipid bilayers visualized by CARS microscopy,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2003, 100:9826-9830.

Year 2002

Back to Top

   1. J.X. Cheng, E.O. Potma, and X.S. Xie, “Coherent anti-Stokes Raman scattering correlation spectroscopy: Probing dynamical processes with chemical selectivity,” J. Phys. Chem. A, 2002, 106:8561-8568.
   1. J.X. Cheng, A. Volkmer, L.D. Book, and X.S. Xie, “Multiplex coherent anti-Stokes Raman scattering microspectroscopy and study of lipid vesicles,” J. Phys. Chem. B, 2002, 106:8493-8498.
   1. J.X. Cheng, K.Y. Jia, G. Zheng, and X.S. Xie, “Laser-scanning coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy and applications to cell biology,” Biophys. J., 2002, 83:502-509.
   1. J.X. Cheng, A. Volkmer, and X.S. Xie, “Theoretical and experimental characterization of coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy,” J. Op. Soc. Am. B, 2002, 19:1363-1375.
   1. J.X. Cheng and X.S. Xie, “Green’s function formulation for third harmonic generation microscopy,” J. Op. Soc. Am. B, 2002, 19:1604-1610.
   1. E.O. Potma, D.J. Jones, J.X. Cheng, X.S. Xie, and J. Ye, “High sensitivity CARS microscopy with two tightly synchronized picosecond lasers,” Opt. Lett., 2002, 27:1168-1170.
   1. J.X. Cheng, and X.S. Xie, “CARS microscopy: 3D vibrational imaging of proteins, DNA, and lipids in living cells,” in Ultrafast Phenomena XIII, R.J.D. Miller, M.M. Murnane, N.F. Scherer, A.M. Weiner, Eds. Springer Series in Chemical Physics, 2002.
   1. D.J. Jones, E.O. Potma, J.X. Cheng, X.S. Xie, and J. Ye, “Synchronization of two passively mode-locked, ps lasers within 20 fs for coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy,” Rev. Sci. Instr., 2002, 73:2843-2848.
   1. Z. Shen, V. Engel, R. Xu, J.X. Cheng, and Y. Yan, “Optimal pump-dump control and time-frequency resolved spectroscopy of ground-state wave-packet focusing,” J. Chem. Phys., 2002, 117:6142-47.
   1. S.M. Hu, O.N. Ulenikov, E.S. Bekhtereva, G.A. Onopenko, S.G. He, H. Lin, J.X. Cheng, and Q.S. Zhu, “High-resolution Fourier-transform intracavity laser absorption spectroscopy of D2O in the region of the 4n1+n3 band,” J. Mol. Spectrosc., 2002, 212:89-95.

Year 2001

Back to Top

   1. J.X. Cheng, L.D. Book, and X.S. Xie, “Polarization coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy,” Opt. Lett., 2001, 26:1341-1343.
   1. A. Volkmer, J.X. Cheng, and X.S. Xie, “Vibrational imaging with high sensitivity via epidetected coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy,” Phys. Rev. Lett., 2001, 87:0239011-0239014.
   1. J.X. Cheng, A. Volkmer, L.D. Book, and X.S. Xie, “An epi-detected coherent anti-Stokes Raman scattering (E-CARS) microscope with high spectral resolution and high sensitivity,” J. Phys. Chem. B, 2001, 105:1277-1280.
   1. J.X. Cheng, S. Wang, X.Y. Li, Y. Yan, and S. Yang, “Fast interfacial charge separation in chemically hybridized CdS/PVK nanocomposites studied by photoluminescence and photoconductivity measurements,” Chem. Phys. Lett., 2001, 333:375-380.
   1. C.L. Yang, J.N. Wang, W.K. Ge, S.H. Wang, J.X. Cheng, X.Y. Li, Y. Yan, and S.H. Yang, “Significant enhancement of photoconductivity in truly two-component and chemically hybridized CdS-poly (N-vinylcarbazole) nanocomposites,” Appl. Phys. Lett., 2001, 78:760-762.
   1. L. Guo, J.X. Cheng, X.Y. Li, Y.J. Yan, S.H. Yang, C.L. Yang, J.N. Wang, and W.K. Ge, “Synthesis and optical properties of crystalline polymer-capped ZnO nanorods,” Materials Science and Engineering C, 2001, 16:123-127.

Year 2000

Back to Top

   1. J.X. Cheng, Y. Fang, Q. Huang, Y. Yan, and X.Y. Li, “Blue-green photoluminescence from the adduct of pyridine and C60 epoxide,” Chem. Phys. Lett. 2000, 330:262-266.
   1. J.X. Cheng, H. Lin, S. Hu, S. He, Q. Zhu, and A.A. Kachanov, “Infrared intracavity laser absorption spectroscopy with a continuous-scan Fourier transform spectrometer,” Applied Optics, 2000, 9:2221-2229.
   1. Y. Yan, F. Shuang, R. Xu, J.X. Cheng, X. Li, C. Yang, and H. Zhang, “Unified approach to the Bloch-Redfield theory and quantum Fokker-Planck equations,” J. Chem. Phys., 2000, 113:2068-2078.
   1. S.M. Hu, S.G. He, H. Lin, J.X. Cheng, X.H. Wang, J.J. Zheng, G.S. Cheng, and Q.S. Zhu, “High resolution Fourier-transform intra-cavity laser absorption spectroscopy: Theory and application,” Acta Physica Sinica, 2000, 49(8):1435-1440.

Year 1999

Back to Top

   1. R. Xu, J.X. Cheng, and Y. Yan, “A simple theory of optimal coherent control,” J. Phys. Chem. A, 1999, 103:10611-10618.
   1. C. Yang, J.X. Cheng, and Q. Zhu, “Molecular localized excitation by optimal laser fields,” Spectrochim. Acta, A, 1999, 55:2399-2402.
   1. Z. Shen, Y. Yan, J.X. Cheng, F. Shuang, Y. Zhao, and G. He, “Pump-dump control of molecular dynamics and the related transient absorption spectroscopies,” J. Chem. Phys., 1999, 110:7192-7201.
   1. S. Hu, H. Lin, S. He, J.X. Cheng, and Q. Zhu, “Fourier-transform intracavity laser absorption spectroscopy of HOD VOD=5 overtone,” Physical Chemistry Chemical Physics, 1999, 1:3727-3730.

Year 1998

Back to Top

   1. J.X. Cheng, Z. Shen, and Y. Yan, “Optimal control of multi-surface systems,” J. Chem. Phys., 1998, 109:1654-1662.
   1. J.X. Cheng, X. Wang, H. Lin, and Q. Zhu, “The high resolution spectrum of AsH3 (400) local mode state: Symmetry reduction and rotational re-quantization,” Spectrochim Acta, A, 1998, 54:1946-1960.
   1. J.X. Cheng, D. Wang, and G. Graner, “High resolution infrared spectrum of H3SiI in the n1/n4 region near 2200 cm1,” J. Mol. Spectrosc., 1998, 190:240-247.
   1. J.X. Cheng, R. Xu, Q. Shi, H. Lin, and Q. Zhu, “Selective bond-breaking in a polyatomic molecule,” Chinese J. Chem. Phys., 1998, 11(6):530-534.
   1. J.X. Cheng, G. He, Z. Shen, F. Shuang, Y. Zhao, and Y. Yan, “Pump-dump-probe transient absorption spectroscopies in the detection of high-vibrational excited molecular dynamics,” Chinese J. Chem. Phys., 1998, 11(6):519-524.

Year 1997 and before

Back to Top

   1. J.X. Cheng and G. Graner, “High-resolution study of the infrared spectrum of H3SiI in the regions 330-680 and 1070-1360 cm1: Accurate determination of the ground state constants,” J. Mol. Spectrosc., 1997, 185:79-92.
   1. J.X. Cheng, X. Wang, H. Lin, and Q. Zhu, “Symmetry reduction and rotational re-quantization of symmetric top molecules at local mode limit,” Chinese Phys. Lett., 1997, 14(9):656-659.
   1. J.X. Cheng, Q. Shi, F. Shuang, and Q. Zhu, “Making local mode vibration long lived by the interaction between a strong multi-colour laser field and molecules,” Acta Physica Sinica, 1997, 46(6):1079-1087.
   1. J.X. Cheng, Q. Shi, F. Shuang, and Q. Zhu, “Making local mode vibration long lived by the interaction between a strong mono-colour laser field and molecules,” Acta Physica Sinica, 1997, 46(5):852-861.
   1. X. Wang, S. Hu, J.X. Cheng, S. Yang, and Q. Zhu, “High-resolution spectroscopy of molecular highly excited vibrational states by high-sensitive intracavity laser absorption spectrometer,” Laser in China, 1997, A24(12):1112-1118.
   1. X. Zhou, K. Hong, Q. Zhu, S. Shen, and J.X. Cheng, “Analysis of free volume content in ultra-high molecular weight polyethylene and polypropylene blends,” Chinese J. of Chem. Phys., 1996, 9(6):537-542.
   1. S. Shen, J. Lou, J.X. Cheng, K. Hong, Q. Zhu, and X. Zhou, “Studies on the free-volume change in annealed ultra-high molecular weight polyethylene by the positron annihilation technique,” Phys. Stat. Sol. (A), 1995, 147:447-452.

Selected Publications:

Back to Top

 1. Jian Zhao, Alex Matlock, Ziqi Song, Jiabei Zhu, Fukai Chen, Yuewei Zhan, Zhicong Chen, Yihong Xu, Biao Wang, Xingchen Lin, Hongbo Zhu, Lei Tian, Ji-Xin Cheng, “Bond-selective Intensity Diffraction Tomography”, Nature Communications 13, 7767 (2022). [link]
 2. Yueming Li, Ying Jiang, Lu Lan, Xiaowei Ge, Ran Cheng, Yuewei Zhan, Guo Chen, Linli Shi, Runyu Wang, Nan Zheng, Chen Yang*, Ji-Xin Cheng*. Optically-Driven Focused Ultrasound for Noninvasive Submillimeter-Precision Brain Stimulation, Light Science and applications, 2022, 11:321. [link]
 3. Guangyuan Zhao, Yuying Tan, Horacio Cardenas, David Vayngart, Hao Huang, Yinu Wang, Russell Keathley, Jian-Jun Wei, Christina R. Ferreira, Ji-Xin Cheng*, Daniela Matei*, Ovarian Cancer Cell Fate Regulation by the Dynamics between Saturated and Unsaturated Fatty Acids, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2022, 119: e2203480119. [link][PDF]
 4. Tan, J. Li, G. Zhao, K.C. Huang, H. Cardenas, Y. Wang, D. Matei, J.X. Cheng, Metabolic reprogramming from glycolysis to fatty acid uptake and beta-oxidation in platinum-resistant cancer cells, Nat Commun13(1) (2022) 4554. [link]
 5. Ge, X.; Pereira, F. C.; Mitteregger, M.; Berry, D.; Zhang, M.; Hausmann, B.; Zhang, J.; Schintlmeister, A.; Wagner, M.; Cheng, J. X., SRS-FISH: A high-throughput platform linking microbiome metabolism to identity at the single-cell level. Proc Natl Acad Sci U S A 2022, 119 (26), e2203519119. [link][supplementary]
 6. Yin, J., Lan, L., Zhang, Y. et al. Nanosecond-resolution photothermal dynamic imaging via MHZ digitization and match filtering. Nat Commun 12, 7097 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-27362-w[link]
 7. H.J. Lee, Z. Chen, M. Collard, F. Chen, J.G. Chen, M. Wu, R.M. Alani, J.-X. Cheng, Multimodal Metabolic Imaging Reveals Pigment Reduction and Lipid Accumulation in Metastatic Melanoma, BME Frontiers 2021, article ID 9860123. [link]
 8. Shi, Y. Jiang, F.R. Fernandez, G. Chen, L. Lan, H.Y. Man, J.A. White, J.X. Cheng, C. Yang, Non-genetic photoacoustic stimulation of single neurons by a tapered fiber optoacoustic emitter, Light Sci Appl10(1) (2021) 143. [link][supplementary material]
 1. Zhang, H. Zong, C. Zong, Y. Tan, M. Zhang, Y. Zhan, J.-X. Cheng, Fluorescence-Detected Mid-Infrared Photothermal Microscopy, Journal of the American Chemical Society(2021). [link][supplementary material]
 1. Lin, H.J. Lee, N. Tague, J.-B. Lugagne, C. Zong, F. Deng, J. Shin, L. Tian, W. Wong, M.J. Dunlop, J.-X. Cheng, Microsecond fingerprint stimulated Raman spectroscopic imaging by ultrafast tuning and spatial-spectral learning, Nature Communications12(1) (2021). [link]
 1. Bai, J. Yin, J.-X. Cheng, Bond-selective imaging by optically sensing the mid-infrared photothermal effect, Science Advances7(20) (2021) eabg1559. [link]
 2. P.-T. Dong, C. Zong, Z. Dagher, J. Hui, J. Li, Y. Zhan, M. Zhang, M.K. Mansour, J.-X. Cheng, Polarization-sensitive stimulated Raman scattering imaging resolves amphotericin B orientation in Candida membrane, Science Advances 7(2) (2021) eabd5230. [link]
 1. Jiang, Y. Huang, X. Luo, J. Wu, H. Zong, L. Shi, R. Cheng, Y. Zhu, S. Jiang, L. Lan, X. Jia, J. Mei, H.-Y. Man, J.-X. Cheng, C. Yang, Neural Stimulation In Vitro and In Vivo by Photoacoustic Nanotransducers, Matter4(2) (2021) 654-674. [link]
 2. Zong, C. Zhang, P. Lin, J. Yin, Y. Bai, H. Lin, B. Ren, J.-X. Cheng, Real-time imaging of surface chemical reactions by electrochemical photothermal reflectance microscopy, Chemical Science(2021). [link]
 3. Zhang, M., Hong, W., Abutaleb, N. S., Li, J., Dong, P.‐T., Zong, C., Wang, P., Seleem, M. N., Cheng, J.‐X., “Rapid Determination of Antimicrobial Susceptibility by Stimulated Raman Scattering Imaging of D2O Metabolic Incorporation in a Single Bacterium”. Adv. Sci. 2020, 7, 2001452. [link]
 4. Lu Lan, Yueming Li, Tiffany Yang-Tran, Ying Jiang, Yingchun Cao, Ji-Xin Cheng, “Ultraefficient thermoacoustic conversion through a split ring resonator,” Adv. Photon. 2(3) 036006 (2020) [link] [SPIE news]
 5. Ying Jiang, Hyeon Jeong Lee, Lu Lan, Hua-an Tseng, Chen Yang, Heng-Ye Man, Xue Han and Ji-Xin Cheng. “Optoacoustic brain stimulation at sub-millimeter spatial precision.” Nature Communications, (2020). [link]
 6. Zhang, Delong, Lu Lan, Yeran Bai, Hassaan Majeed, Mikhail E. Kandel, Gabriel Popescu, and Ji-Xin Cheng. “Bond-selective transient phase imaging via sensing of the infrared photothermal effect.” Light: Science & Applications8.1 (2019): 1-12.  [pdf]
 7. Cheng Zong, Ranjith Premasiri, Haonan Lin, Yimin Huang, Chi Zhang, Chen Yang, Bin Ren,
  Lawrence D. Ziegler and Ji-Xin Cheng. “Plasmon-enhanced Stimulated Raman Scattering Microscopy with Single-molecule Detection Sensitivity.” Nature Communications2019.  [pdf]
 8. Yeran Bai, Delong Zhang, Yimin Huang, Lu Lan, Kerry Maize, Ali Shakouri, Ji-Xin Cheng. “Ultrafast Chemical Imaging by Widefield Photothermal Sensing of Infrared Absorption.” Science Advances5.7 (2019): eaav7127.  [pdf]
 9. Pu-Ting Dong, Haonan Lin, Kai-Chih Huang, Ji-Xin Cheng. “Label-free quantitation of glycated hemoglobin in single red blood cells by transient absorption microscopy and phasor analysis.” Science Advances5.5 (2019): eaav0561. [pdf]
 10. Pu-Ting Dong, Haroon Mohammad, Jie Hui, Leon G. Leanse, Junjie Li, Lijia Liang, Tianhong Dai, Mohamed N. Seleem*, Ji-Xin Cheng*. “Photolysis of Staphyloxanthin sensitizes methicillin-resistant Staphylococcus aureus to reactive oxygen species.” Advanced Science1900030 (2019)[pdf]
 11. Haonan Lin, Chien-Sheng Liao, Pu Wang, Nan Kong*, Ji-Xin Cheng*. “Spectroscopic stimulated Raman scattering imaging of highly dynamic specimens through matrix completion.” (Nature) Light Science & Applications (2018).  [pdf]
 12. Lu Lan, Yan Xia, Rui Li, Kaiming Liu, Jieying Mai, Jennifer Anne Medley, Samilia Obeng-Gyasi, Linda K. Han*, Pu Wang*, Ji-Xin Cheng*. “A Fiber Optoacoustic Guide with Augmented Reality for Precision Breast Conserving Surgery.” (Nature) Light Science & Applications (2018).  [pdf]
 13. Xueli Chen, Chi Zhang, Peng Lin, Kai-Chih Huang, Jimin Liang, Jie Tian & Ji-Xin Cheng*, “Volumetric chemical imaging by stimulated Raman microscopy and tomography”, Nature Communication, 2017, 8: 15117. Link.
 14. Junjie Li, Salvatore Condello, Jessica Thomes-Pepin, Xiaoxiao Ma, Yu Xia, Thomas D Hurley, Daniela Matei*, Ji-Xin Cheng*, “Lipid Desaturation Is a Metabolic Marker and Therapeutic Target of Ovarian Cancer Stem Cells”, Cell Stem Cell, March 2017, 20: 303-314. Link.
 15. Chi Zhang, Kai-Chih Huang, Bartek Rajwa, Junjie Li, Shiqi Yang, Haonan Lin, Chien-sheng Liao, Gregory Eakins, Shihuan Kuang, Valery Patsekin, J. Paul Robinson, Ji-Xin Cheng*, “Stimulated Raman scattering flow cytometry for label-free single-particle analysis”, Optica, Jan 2017, 4: 103. Link.
 16. Delong Zhang, Chen Li, Chi Zhang, Mikhail N. Slipchenko, Gregory Eakins, Ji-Xin Cheng*, “Depth-resolved mid-infrared photothermal imaging of living cells and organism with sub-micron spatial resolution”, Science Advances, 2016, 2: e1600521. Highlighted in OPN News, Dec 2016. Link.
 17. Chien-Sheng Liao, Kai-Chih Huang, Weili Hong, Andy J. Chen, Caroline Karanja, Pu Wang, Gregory Eakins, Ji-Xin Cheng*, “Stimulated Raman spectroscopic imaging by microsecond delay-line tuning”, Optica, 2016, 3: 1377. Link.
 18. Ji-Xin Cheng*, Sunney X. Xie*, “Vibrational spectroscopic imaging of living systems: an emerging platform for biology and medicine”, Science, review article, 2015, 350: 1054. Link
 19. Chien-Sheng Liao, Pu Wang, Ping Wang, Junjie Li, Hyeon Jeong Lee, Gregory Eakins, Ji-Xin Cheng*, “Spectrometer-free Vibrational Imaging by Retrieving Stimulated Raman Signal from Highly Scattered Photons”, Science Advances, 2015, 1:e1500738. Link.
 20. Chien-Sheng Liao, Mikhail N. Slipchenko, Ping Wang, Junjie Li, Seung-Young Lee, Robert A. Oglesbee, Ji-Xin Cheng*, Microsecond scale vibrational spectroscopic imaging by multiplex stimulated Raman scattering microscopy, Light: Science & Applications (nature publishing group), 2015, 4: e265. Link.
 21. Shuhua Yue, Junjie Li, Seung-Young Lee, Hyeon Jeong Lee, Tian Shao, Bing Song, Liang Cheng, Timothy A. Masterson, Xiaoqi Liu, Timothy L. Ratliff, Ji-Xin Cheng*, Cholesteryl ester accumulation induced by PTEN loss and PI3K/AKT activation underlies human prostate cancer aggressiveness. Cell Metabolism, 2014, 19:393-406. PMID: 24606897, highlight by Nature & Cancer Discovery. Link.
 22. Pu Wang, Mikhail N. Slipchenko, James Mitchell, Chen Yang, Eric O. Potma, Xianfan Xu, Ji-Xin Cheng*, “Far-field imaging of non-fluorescent species with sub-diffraction resolution”, Nature Photonics, 2013, 7(6): 449-453, DOI:10.1038/NPHOTON.2013.97. Link.
 23. Ling Tong, Yuxiang Liu, Bridget D. Dolash, Yookyung Jung, Mikhail N. Slipchenko, Donald E. Bergstrom, Ji-Xin Cheng*, “Label-free Imaging of Semiconducting and Metallic Carbon Nanotubes in Cells and Mice Using Transient Absorption Microscopy”, Nature Nanotechnology, 2012, 7: 56-61. doi:10.1038/nnano.2011.210. Link.
 24. Han-Wei Wang Ning Chai, Pu Wang, Song Hu, Wei Dou, David Umulis, Lihong V. Wang, Michael Sturek, Robert Lucht, Ji-Xin Cheng*, “Label-free bond-selective imaging by listening to vibrationally excited molecules”, Phys Rev Lett, 2011, 106: 238106. Highlighted by Science & “NIH Research Matters”. Link.
 25. Yunzhou Shi, Sungwon Kim, Terry B. Huff, Richard Borgens, Kinam Park, Riyi Shi, Ji-Xin Cheng*, “Block copolymer micelles effectively repair traumatically injured spinal cord white matter,” Nature Nanotechnology, 2010, 5: 80-87. Highlighted by ABC News. PMID: 19898498. Link.