Schedule

 

Time Session Client PhD Team Mentor Team members
2:30 – 2:35 pm Introduction James Katz & Kelsey Prena
2:35 – 2:45 pm Welcome address Dean DiChristina
2:45 – 3:05 pm Keynote Speaker Danae Holmes, User Experience Research at YouTube
3:05 – 3:30 pm Presentation 1 Boston University Fitness and Recreation Center Briana M. Trifiro Bowen Chen, Ke Chen, Rebecca F. Giovannetti, Joel Santaeularia Boquet, Alexis Shore, Cassandra Smith, Jessica (Yilin) Xu, Huashu Yuan, Tori Zhang
3:30 – 3:55 pm Presentation 2 The City of Everett Sejin Paik Rebecca Auger, Irene Geng, Erin Iwaskiewicz, Avery Singh, Zheng Song, Yimeng Sun, Faye Wang, Tiffany Wang
3:55 – 4:15 pm Break with virtual poster presentation
4:15 – 4:40 pm Presentation 3 Center for Mobile Communication Studies Sejin Paik Zhixin Fang, Yuqing Gao, Zhuoer Hong, Wanchun Liu, Lily Liangwen Luo, Fangming Ruan, Canwen Xu, Xuedan Yang
4:40 – 5:05 pm Presentation 4 Massachusetts Down Syndrome Congress Briana M. Trifiro Rachael Dier, Dan Lei, Siyu (Annie) Liu, Paola C. Rivera Kinard, Akanksa Upadhyay, Ruonan Wang, Feiyang Xu, Haoyue Yuan, Zhimin Zhang
5:05 – 5:25 pm Awards Ceremony (presented by EMS Faculty)
5:25 – 5:30 pm Closing comments (James Katz & Kelsey Prena)

*Team members are listed alphabetically.