Women’s Health Network

The BMC WHN Team: Monica Ramos, Rose Dorgilus and Zaida Suriel

What is the Women’s Health Network?

The Women’s Health Network (WHN) is a Massachusetts Department of Public Health program aimed at helping women receive screenings for breast and cervical cancer. The Center of Excellence of Women’s Health is happy to support BMC’s patients by providing:

  • Breast and cervical health education
  • Patient navigation assistance, including: community resources, appointment scheduling, companionship and reminders, transportation and insurance assistance
  • Support for breast and cervical screenings and follow-ups

Are you a woman between the ages of 40-64?

The Women’s Health Network may be able to help you!
Call the Women’s Health Network Patient Navigator, Rose Dorgilus at (617) 414-6697 or
Community Health Worker, Monica Ramos  at (617) 638-7512
Or email them at: WHN@bmc.org 

___________________________________________________________________________________________________________________

Kisa ki Women’s Health Network?

Women’s Health Network (WHN) se yon pwogram ke  Depatman Sante Piblik nan Massachusetts mete sou pye pou ede Fanm recevwa egzamen ki pral detèmine si yo gen Kansè nan Tete oswa nan Matris yo. Sant Ekselans Women’s Health nan Boston Medical Center, kontan pou li pote sipò bay pasyan BMC pandan ke lap founi:

  • Edikasyon ak konesans sou Kansè nan Tete ak nan Matris
  • Asistans navigasyon pasyan nan sistèm medikal la; resous kominotè, asistans nan mete randevou ak doktè nou, konpayi nan randevou sa yo ak rapèl pou nou pa pèdi randevou yo, transpò ak asistans pou asirans medikal
  • Sipò pou egazmen sa yo ak pou kontinye pran prekosyon ak swiv tretman nesesè

Eskew se yon Fanm ki nan laj 40-64 an?

Women’s Health Network Ka edew! Pale ak youn nan reprezantan nou yo pou plis Infòmasyon! Kontakte nou nan Women’s Health Network Program! Pale ak Rose Dorgilus ki se Patient Navigator Pwogram nan, nan (617) 414.6697.

 

Asian women for health logo          Massachusetts Department of Public Health logo         Pink and Black logo