Speakers

Keynote Speaker

  • Danae Holmes, User Experience Research at YouTube

Teams

Boston University Fitness and Recreation Center

  • PhD Team Mentor: Briana M. Trifiro
  • Team members: Bowen Chen, Ke Chen, Rebecca F. Giovannetti, Joel Santaeularia Boquet, Alexis Shore, Cassandra Smith, Yilin Xu, Huashu Yuan, Rui Zhang

The City of Everett

  • PhD Team Mentor: Sejin Paik
  • Team members: Rebecca Auger, Irene Geng, Erin Iwaskiewicz, Avery Singh, Zheng Song, Yimeng Sun, Faye Wang, Tiffany Wang

Center for Mobile Communication Studies

  • PhD Team Mentor: Sejin Paik
  • Team members: Zhixin Fang, Yuqing Gao, Zhuoer Hong, Wanchun Liu, Lily Liangwen Luo, Fangming Ruan, Canwen Xu, Xuedan Yang

Massachusetts Down Syndrome Congress

  • PhD Team Mentor: Briana M. Trifino
  • Team members: Rachael Dier, Dan Lei, Siyu (Annie) Liu, Paola C. Rivera Kinard, Akanksa Upadhyay, Ruonan Wang, Feiyang Xu, Haoyue Yuan, Zhimin Zhang